Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 373 033 964, 373 033 966
 Klatovy: 376 370 624, 376 370 611
 Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 104, 377 155 212, 377 155 120, 377 155 143, 377 155 231, 377 155 233
 Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 101, 377 155 102, 377 155 103, 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110
 Plzeň-sever: 377 155 203, 377 155 132, 377 155  200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430, 371 709 431
 Tachov: 374 732 518, 374 732 520

Po-Pá-15:00-19:00 , So-Ne-svátky-8:00-19:00

  tel.  724 090 060, 736 483 572, 736 483 598

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (30.3.2020)
Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
2162 93 0 411 298

Změna úředních hodin podatelny

Z důvodu mimořádných opatření v rámci epidemie Covid-19 se v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 a následných usnesení vlády ČR se od 16. 3. 2020 od 00.00 hodin do odvolání upravují úřední hodiny podatelny Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Pondělí 08.00 - 11.00 hodin
Středa 08.00 – 11.00 hodin

Plzensky kraj

Název životní situace: Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo


Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny obecné a komunální

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, tetovací studio, solária apod.)

04. Základní informace k životní situaci

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mohou poskytovat služby péče o tělo, které jsou klasifikovány dle zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (§ 19 odst. 1) jako činnosti epidemiologicky závažné na základě vydaného živnostenského listu (jedná se o živnost vázanou a to na příslušné vzdělání dle zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění) a pouze v prostorách k tomuto určených - zkolaudovaných či rekolaudovaných dle stavebního zákona (zák.č 183/2006 Sb., stavební zákon).

Ke změně způsobu užívání prostor zkolaudovaných v předcházejícím období  k jinému účelu, vydá orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) stanovisko (závazné stanovisko)  na základě písemné žádosti provozovatele. Žádost musí obsahovat základní informace o provozovně - umístění, počet, velikost a způsob využití jednotlivých místností, způsob zásobování pitnou vodou, odkanalizování, větrání, vytápění, osvětlení a počet pracovníků.

Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí mít zdravotní průkaz, který před zahájením činnosti vydává praktický lékař a který musí mít fyzická osoba vždy u sebe. Dále musí tyto osoby mít znalosti k ochraně veřejného zdraví dle prováděcího předpisu, tj. § 51 a 52 vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieniky při činnostech epidemiologicky závažných, a tyto znalosti musí v rámci své činnosti uplatňovat. Provozovna musí být vybavena lékarničkou první pomoci s vybavením odpovídajícím charakteru poskytované služby.

Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna  v provozovně používat pouze vodu pitnou. Pokud je provozovna napojena na jiný vodní zdroj než veřejný vodovod, pak musí osoba prokázat kvalitu pitné vody laboratorním rozborem vody (§ 3 zák.č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). K užití takového zdroje vody je nutné splnit podmínky uvedené v §§ 3 -  4 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí před zahájením činnosti vypracovat provozní řád dle § 21 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v němž bude uvedena adresa provozovny, její prostorová charakteristika, předpokládaná pracovní doba, počet zaměstnanců, jejich odborná způsobilost, podmínky činnosti, používané přístroje a nástroje, zásady prevence vzniku infekčních onemocnění, zásady osobní a provozní hygieny, způsob zacházení s prádlem,  způsob zajištění úklidu,  způsob nakládání s komunálním, nebezpečným a biologicky kontaminovaným odpadem. Před zahájením činnosti v provozovně  musí  být provozní řád schválen rozhodnutím OOVZ. Schválený provozní řád musí být vyvěšen v provozovně.

Ke změně  podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných  vydává  OOVZ stanovisko (závazné stanovisko) a provozovatel musí  vypracovat  a OOVZ předložit ke schválení nový provozní řád.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby

Fyzické osoby podnikající

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výše uvedené osoby musí požádat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání stanoviska ke zřízení provozovny a schválení provozního řádu provozovny (dle místa činnosti). V podání musí být uvedeno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzické osoby podnikající uvedou v podání jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popř. jinou adresu pro doručování. Právnické osoby uvedou svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Toto vyplývá z ust. § 37 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

K podání je vhodné uvést kontaktní  telefon a doložit kopii kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o tom, že žadatel má pro svou činnost k dispozici  prostoru  zkolaudovanou  k tomuto účelu  a kopii živnostenského listu.

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb.).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena obecná a komunální

oddělení HOK Plzeň město               tel.: 377 155 252, 377 155 255 - Ing. Šimánová, Ing. Koubová

Plzeň sever      tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Plzeň jih tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Rokycany         tel.: 371 722 049 - Ing. Durasová

Klatovy            tel.: 376 370 615 - Ing Kovandová

Domažlice        tel.: 379 723 421 - Ing. Příbek

Tachov            tel.:  374 732 526 - Ing. Bělohlávková

úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 16.30 hodin

úterý       8.00 - 15.00 hodin

středa     8.00 - 16.30 hodin

čtvrtek    8.00 - 15.00 hodin

pátek      8.00 - 15.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti není třeba žádný osobní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žadatele je k dispozici osnova provozního řádu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, pokud toto nelze, pak nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání (§ 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nepožadující se žádné další činnosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejích zákonů  v platném znění - §§ 3, 4, 19, 21

Zák.č. 500/2004 Sb. správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidem.závažných  ve znění  vyhl.č. 602/2006 Sb.

Vyhl.č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

Zák.č.  183/2006 Sb. stavební zákon

Zák.č.  455/1991 Sb. živnostenský zákon


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se (ne)schvaluje provozní řád, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví  ČR a to prostřednictvím Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dle § 81 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Schválení provozního řádu se tento stává závazným.

Pokud při kontrole provozovny je zjištěno porušení povinností stanovených zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zvláštními právními předpisy, pak orgán ochrany veřejného zdraví ukládá pokuty  právnickým či fyzickým osobám podnikajícím do výše 2 000 000 Kč. Pokutu do výše 100 000 Kč je možno uložit uvedeným osobám ze uvedení nepravdivých údajů  a dále za ztěžování či maření výkonu státního zdravotního dozoru (§  92 zákona).

Pokutu podle zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích je možno uložit pouze fyzickým osobám a to ze porušení  nebo nesplnění povinností stanovených pro výkon činností epidemiologicky závažných. Jedná se o blokovou pokutu do výše 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy se týkají vlastního vzniku provozovny a vhodnosti zvolených prostor - zde je zodpovědný projektant stavby

22. Další informace

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a územní pracoviště

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Z citovaných právních předpisů, dále mohou informace poskytnout živnostenské úřady nebo stavební úřady

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor epidemiologie

26. Kontaktní osoba

Plzeň město - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň sever - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň jih  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domažlice - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klatovy - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rokycany - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tachov - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 5.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Věc: OZNÁMENÍ  PROVOZOVATELE  STRAVOVACÍ  SLUŽBY podle § 23 odst.4 zák. č. 258/2000 Sb.

Oznamuji Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni následující skutečnosti k provozu stravovací služby:

OZNAMOVATEL

PRÁVNICKÁ OSOBA

OBCHODNÍ FIRMA

SÍDLO

PRÁVNÍ  FORMA

IČO

FYZICKÁ OSOBA

oprávněná k podnikání

podle zvláštních právních

předpisů (z.č. 455/1991 Sb.)

OBCHODNÍ  FIRMA

BYDLIŠTĚ

IČO

PŘEDMĚT  OZNÁMENÍ

UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY

(vč. jejího názvu)

provozní doba

DEN ZAHÁJENÍ

STRAVOVACÍ ČINNOSTI

PŘEDMĚT A ROZSAH

STRAVOVACÍ ČINNOSTI

DEN UKONČENÍ PROVOZU STRAVOVACÍ SLUŽBY

!!!   V PŘÍPADĚ VÍCE PROVOZOVEN POUŽIJTE PRO KAŽDOU PROVOZOVNU SAMOSTATNÝ FORMULÁŘ.

PŘI NEDOSTATKU MÍSTA PRO ZAPSÁNÍ ÚDAJŮ, TYTO UVEĎTE V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE K OZNÁMENÍ.

V   ...........................  dne .................  podpis (razítko)....................................

SEZÓNNÍ  PROVOZ

PROVOZNÍ  ŘÁD  VODOVODU

dle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

a vyhlášky č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou

a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Provozovna:

IČO:

Oprávnění:

Rozsah činnosti:

Zdroj pitné vody:

Používání pitné vody:

Počet zásobovaných osob:

Místo odběru vzorků pitné vody:

Četnost odběrů a rozsah kontroly pitné vody:

Rozsah kontroly vodovodu:

Technologie úpravy pitné vody:

Náhradní zásobování pitnou vodou:

Rozbory vody jsou prováděny oprávněnou laboratoří a protokoly jsou předávány místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v elektronické podobě.

Datum            :                                                                                 Jméno:

Adresa:

Krajská hygienická stanice              
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15                                      
303 22     Plzeň                                 

________________________________

 

 

 

 

Věc:  Přihláška k vykonání zkoušky ze znalostí hub

Jméno, příjmení (titul) :    ..............................................................................

 

Adresa místa trvalého pobytu :    ......................................................................

 

Datum a místo narození :    .............................................................................

 

Číslo občanského průkazu :    ..........................................................................

(nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu)

 

Dosažené vzdělávání a jeho zaměření :    .............................................................

 

Délka a obsah praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub:    ..................................

 

Číslo telefonu :    ..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

podpis žadatele

 

 

 

 

 

V    .................................

 

Dne  ................................

 

Název životní situace: Získání osvědčení prokazujícího znalost hub


Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Získání osvědčení prokazujícího znalost hub

04. Základní informace k životní situaci

Osoba,která uvádí do oběhu volně rostoucí houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely nebo ustanovený odpovědný zástupce právnické osoby ,která je jejich výrobcem, prodejcem  nebo dovozcem ,musí mít osvědčení prokazující znalost hub - ( zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách ).

Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o provedení zkoušky znalostí hub žadatel podává u Krajské hygienické stanice a to podle místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby.

Ke zkoušce se může přihlásit jen osoba zletilá ,mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči ;součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vykonání zkoušky ze znalostí hub se uchazeč  může přihlásit podáním přihlášky

V přihlášce ke zkoušce  žadatel uvede :

a)       jméno a příjmení,popř.titul

b)       adresu místa trvalého pobytu

c)        datum a místo narození

d)       číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu

e)       dosažené vzdělání a jeho zaměření

f)        délku a rozsah dosavadní praxe  na úseku sběru,třídění a zpracování hub

g)       navrhovaný rozsah osvědčení

Před vykonáním zkoušky žadatel předloží doklad o zdravotní způsobilosti vystavený praktickým lékařem u něhož je registrován k léčebné péči.

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Přihlášku lze podat písemně doporučeně poštou nebo osobním podáním žádosti na podatelně příslušné hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygieny výživy a předmětů běžného užívání

pracovník : Ing. Věra Merhautová, telefon 377 155 313, mobil 604 761 993, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


úřední hodiny:

pondělí   7.00 - 16.00 hodin

úterý       7.00 - 15.30 hodin

středa     7.00 - 16.00 hodin

čtvrtek    7.00 - 15.30 hodin

pátek      7.00 - 14.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný osobní doklad ( občanský průkaz nebo cestovní pas ) totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Přihláška  k vykonání zkoušky ze znalostí hub " je k dispozici na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň a na podatelnách územních pracovišť.Pro potřebu elektronického podání najdete tiskopis na webových stránkách na adrese www.khsplzen.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích jedlých hub určených pro potravinářské účely se vyměřuje správní poplatek 500 Kč - ( zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích )

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pozvánku ke zkoušce ( místo, den , hodina konání zkoušky )  doručí  KHS uchazeči nejméně  do 14 dnů před termínem konáním zkoušky .

Uchazeč,který úspěšně vykonal zkoušku obdrží osvědčení prokazující znalost hub bezprostředně po jejím vykonání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem je pouze žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zkouška znalostí hub sestává  z písemné a ústní části.Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu,čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.

Při zkoušce znalostí hub musí žadatel prokázat znalosti:

právních předpisů  upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení,  způsob jejich sběru,  třídění a zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje .Dále musí žadatel vždy prokázat způsob rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek ,např.atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad první pomoci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách  v platném znění,vyhláška  MZ č.475/2002 Sb.,kterou se stanoví rozsah pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek ,jakož i náležitosti žádosti a osvědčení

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Mze č.157/2003 Sb., pro ovoce a čerstvou zeleninu,zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,suché skořápkové plody,houby, brambory a výrobky z nich.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žadatel,který zkoušku znalostí hub úspěšně nevykonal, může zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Sankce uplatňuje orgán vykonávající státní dozor nad potravinami - Státní zemědělská a potravinářská inspekce.V případě uvádění volně rostoucích hub do oběhu bez osvědčení prokazujícího znalost hub se jedná o porušení  zákona č.110/1997 Sb., o potravinách v platném znění.

21.Nejčastější dotazy

Jaká je platnost vydaného osvědčení ?

Platnost osvědčení prokazujícího znalost hub zaniká:

a)       u osob ve věku do 60 let po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání

b)       u osob od věku od 60 do 65 let po uplynuté 5 let ode dne jeho vydání

c)        u osob starších 65 let po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání

d)       úmrtím osoby,která jej získala

22. Další informace

Další  informace jsou dostupné v literatuře - atlasy jedlých hub, atlasy jedovatých hub.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

26. Kontaktní osoba

Ing. Věra Merhautová, zástupce ředitelky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni                                     8.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

(nebo uvést konkrétní datum, je-li známa předem změna právního předpisu)

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace

Název životní situace:Oznámení provozovatele stravovací služby
Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny výživy a PBU

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení provozovatele stravovací služby

04. Základní informace k životní situaci

Osoba,která hodlá provozovat stravovací službu je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušné krajské hygienické stanici den zahájení činnosti,její předmět a rozsah a umístění provozoven,jakož i den ukončení provozu í stravovací služby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznamovatel - provozovatel stravovací služby uvede v oznámení adresovaném Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni následující údaje :

Právnická osoba v oznámení uvede : obchodní firmu, sídlo a právní formu, IČ

Fyzická osoba v oznámení uvede    :   obchodní firmu , bydliště , IČ

Dále  oznamovatelé ( právnická i fyzická osoba ) uvedou v oznámení údaje o umístění provozovny,včetně jejího názvu,den zahájení stravovací činnosti ,předmět a rozsah stravovací činnosti.

V případě ukončení činnosti uvedou  den ukončení provozu stravovací služby

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Oznámení provozovatele stravovací služby lze podat písemně  doporučeně poštou nebo osobním podáním oznámení na podatelně příslušné krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.


08. Na které instituci životní situaci řešit

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a její územní pracoviště

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena výživy a PBU

tel. 377 155 311


úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 17.00 hodin

úterý       8.00 - 14.00 hodin

středa     8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek    8.00 - 14.00 hodin

pátek      8.00 - 14.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

----------

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Oznámení provozovatele stravovací služby " je k dispozici na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15 , Plzeň a na podatelnách územních pracovišť.pro potřebu elektronického podání najdete tiskopis na webových stránkách na adrese : www.khsplzen.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

----------

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

----------

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámení provozovatele stravovací služby musí být provedeno pro každou provozovnu na samostatném formuláři.

Předmět stravovací činnosti je nutno specifikovat.

např.:  - hotové a minutkové pokrmy

minutkové pokrmy

minutkové pokrmy z polotovaru

nápoje všeho druhu

balené doplňkové potravinářské výrobky

zmrzlina

Občerstvení - je nutno dále specifikovat .

Např.: grilovaná kuřata,hamburgery,zeleninové saláty,párek v rohlíku apod.......

Rozsah stravovací činnosti  - uvést :

Údaje o počtu připravovaných pokrmů  -porcí / den

Údaje o provozní době ( přesný rozpis )


16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon  č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví v platném znění,  § 23 odst.4 - Další podmínky provozování stravovacích služeb

18. Jaké jsou související předpisy

--------

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

----------

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Povinnost podat oznámení je provozovateli stravovací služby uložena zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví .Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podníkatelské  činnosti nebo právnické osobě pokutu.

21. Nejčastější dotazy


22. Další informace

V zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

--------

24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor hygieny výživy a PBU

26. Kontaktní osoba

vedoucí odboru  Ing. Jana Hejdová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.2. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situaceKontaktní spojení :

Fax: 377 323 894
Tel. ústředna: 377 155 111
ID Datové schránky (ISDS): samai8a
IČO:71009299
Bankovní spojení: ČNB Plzeň- město běž. ú. 24920311/0710
Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
El. adresa prošetřovatele ve smyslu nařízení vlády č.145/2015 Sb.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
PLZEŇ, Skrétova 15
Skladba e-mailové adresy pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště telefon místnost pracoviště
ŘEDITEL
Mgr. Bartoš Michal 377 155 222 206 2.patro Skrétova 15, Plzeň
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Mgr. Bc. Kubík Jaroslav 377 155 129 204 2.patro Skrétova 15, Plzeň
SEKRETARIÁT
Jančová Michaela
377 155 232 205 2.patro Skrétova 15, Plzeň
SEKCE OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
MUDr. Klepáč Josef 377 155 234 307 3.patro Skrétova 15, Plzeň
PODATELNA
Haladová Irena 377 155 217 7 přízemí Skrétova 15, Plzeň
Hackerová Kristýna 377 155 217 7 přízemí Skrétova 15, Plzeň
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
ředitel odboru  
Oddělení právní, kontrolní a personální
Mgr. Bc. Kubík Jaroslav vedoucí oddělení 377 155 129 204 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Mgr. Bc. Vítek Radovan zástupce ředitele odboru 377 155 235 202 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Vlasáková Eva DiS. 377 155 304 203 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Jana Pešková DiS. 377 155 128 203 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Šatrová Štěpánka 377 155 139 301 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení organizačně - dokumentační
Bc. Milt Michal vedoucí oddělení 377 155 124 30 3.patro Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Vítovec Ondřej
377 155 130 1 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Kalčíková Zdeňka 371 709 401   Rokycany
Zemanová Petra 376 370 611   Klatovy
Kurcová Jitka 379 723 421   Domažlice
Cabalová Marie 374 732 511   Tachov
ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ
ředitel odboru  
Oddělení provozně-organizační
Bláha Robert vedoucí oddělení 377 155 223,224 211 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Kesman Petr údržba- řidič 376 370 625 8 Klatovy
Pouzar Josef řidič 374 732 524 8 Tachov
Zenefels Jiří řidič 379 723 421 2 Domažlice
Jeslínek Václav provozně technický pracovník 377 155 303 26 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Bugoš Stanislav provozně technický pracovník
377 155 302 27 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Oddělení ekonomické
Šobrová Jitka vedoucí oddělení 377 155 226 200 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Boříková Pavla 377 155 229 201 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Grušková Eva 377 155 227 212 2.patro Skrétova 15, Plzeň
Lavičková Markéta 377 155 228 212 2.patro Skrétova 15, Plzeň
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (HOK PVZ)
Ing. Bělohlávková Jana ředitelka odboru
377 155 130
400 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení HOK PVZ 1 Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany
Ing. Zábranská Andrea vedoucí oddělení 377 155 239 302 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Mgr. Burešová Nikola 377 155 258 406 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Koubová Radmila podpora veřejného zdraví 377 155 255 403 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Krlišová Lenka DiS. 377 155 243 402 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Martínková Lenka DiS. 377 155 258 406 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Medviďová Jana DiS. 377 155 237 313A 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Morgensternová Lucie DiS. 377 155 240 300 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Pešková Martina DiS. 377 155 254 313B 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Přibáňová Bohumila 377 155 237 313A 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Vachovcová Michaela 377 155 257 405 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Vandrovcová Sabina 377 155 211 404 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Hegerová Jana 371 709 420 202 Rokycany
Bc. Koubová Jana 371 709 421 203 Rokycany
Lehnerová Zdeňka 371 709 422 203 Rokycany
Ing. Šimánová Dagmar podpora veřejného zdraví 377 155 253 401 4.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení HOK PVZ 2 Klatovy, Domažlice, Tachov  
Ing. Příbek Tomáš vedoucí oddělení 373 033 961 4 Domažlice
  374 732 526 5.2 Tachov
Dvořáková Pavlína DiS. 373 033 960 3 Domažlice
Mgr. Fanta Tomáš 374 732 523 6 Tachov
Kudláčková Miluše 376 370 615 5 Klatovy
Bc. Strádalová Lenka 373 033 960 3 Domažlice
Šlechtová Pavlína 376 370 615 5 Klatovy
Václavová Nia 376 370 615 5 Klatovy
OBOR HYGIENY VÝŽIVY (HV) A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ (PBU)
Ing. Hejdová Jana ředitelka odboru 377 155 311 11 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení HV Plzeň-město
Mgr. Chroustová Petra vedoucí oddělení 377 155 313 13 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Husárová Ilona 377 155 316 16 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Kyprá Veronika 377 155 308 8 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Macáková Marietta 377 155 316 16 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení HV Plzeň-jih + Rokycany  
Ing. Merhautová Věra vedoucí oddělení 377 155 313 13 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Hofhansl Adam 371 709 410 204 Rokycany
Charvátová Renata 371 709 411 204 Rokycany
Palacká Ilona 377 155 315 15 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Ing. Pavlová Jindřiška 377 155 315 15 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení HV Plzeň-sever + Tachov  
Ing. Synková Lucie vedoucí oddělení 377 155 312 12 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Lorencová Zdeňka 374 732 521 3 Tachov
Sádlová Jaroslava 377 155 308 8 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Zámková Hana 374 732 521 3 Tachov
Oddělení HV Klatovy + Domažlice  
MVDr. Pecková Olga vedoucí oddělení 376 370 619 9 Klatovy
Fronková Marie 373 033 970 15 Domažlice
Krátká Jana 373 033 969 14 Domažlice
Pelešková Ludmila 376 370 620 10 Klatovy
Rubášová Lenka 376 370 620 10 Klatovy
Oddělení PBU  
Bc. Hyťhová Tereza vedoucí oddělení 377 155 309 9 1.patro Skrétova 17, Plzeň
MUDr. Mikulová Hana 377 155 310 10 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Jediná Markéta 377 155 310 10 1.patro Skrétova 17, Plzeň
ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH (HDM)
Ing. Langová Petra ředitelka odboru 377 155 236 312 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení HDM Plzeň-město + Rokycany  
Ing. Weberová Petra vedoucí oddělení 377 155 244 303 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Pečenková Michaela DiS. 377 155 247 305 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Straková Petra DiS. 377 155 246 304 3.patro Skrétova 15, Plzeň
Zdvořáková Jitka 371 709 413 209 Rokycany
Oddělení HDM Klatovy, Domažlice, Tachov  
MUDr. Nová Eva vedoucí oddělení 376 370 616 4 Klatovy
Bc. Ibehejová Hana 373 033 967 18 Domažlice
Bc. Kunešová Ivana 376 370 617 3 Klatovy
 Lejsková Michaela
376 370 617 3 Klatovy
Rejtharová Alena 374 732 522 1 Tachov
ODBOR HYGIENY PRÁCE (HP) A SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU (SZS)
MUDr. Medunová Zuzana ředitelka odboru 377 155 201 100 1.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení HP 1 Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice,Tachov + SZS  
Mgr. Košíková Jana vedoucí oddělení 377 155 134 1 přízemí Skrétova 15, Plzeň
Bc. Gallová Šárka 377 155 133 4 přízemí Skrétova 15, Plzeň
Holá Martina DiS. 376 370 614 2 Klatovy
Mgr. Sekerová Jitka 377 155 108   dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Bc. Kovářová Ladislava 377 155 101   dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Kuncová Jitka 374 732 517 2.1 Tachov
Mgr. Ledvinová Renata
377 155 136   dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Majerová Jitka 376 370 614 2 Klatovy
Bc. Rieszová Miluše 373 033 962 17 Domažlice
Ing. Vondrášková Zuzana 376 370 612 1 Klatovy
Ing. Zítková Jitka 374 732 515 2.2 Tachov
Oddělení HP 2 Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany
Ing. Šneberková Lucie vedoucí oddělení 377 155 138 1A přízemí Skrétova 17, Plzeň
MUDr. Dillenzová Alice 377 155 135 12 přízemí Skrétova 15, Plzeň
Bc. Hůrková Kateřina 377 155 142 4 přízemí Skrétova 17, Plzeň
Knappová Milada 377 155 144 8 přízemí Skrétova 17, Plzeň
MUDr. Rousková Hana 371 709 400 206 Rokycany
Šafránková Alena 377 155 137 13 přízemí Skrétova 15, Plzeň
Mgr. et Mgr. Vokáčová Nikol 371 709 404 207 Rokycany
Volner Václav 377 155 145 9 1.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Vrátník Miloš 377 155 141 4 přízemí Skrétova 17, Plzeň
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ (PE)
PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ (PNN)
DESINFEKCE, DESINSEKCE, DERATIZACE (DDD)
Prof. MUDr. Pazdiora Petr CSc. ředitel odboru 377 155 209 119 1.patro Skrétova 15
Oddělení PE 1 Plzeň-sever, PNN + DDD  
Mgr. Skálová Jitka Ph.D. vedoucí oddělení 377 155 204 111 1.patro Skrétova 15
Mgr. Bílá Veronika
377 155 110 7 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Čepcová Lucie DiS.
377 155 109 6 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
  377 155 103 3 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Hladíková Zora
377 155 102 1,2 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Bc. Majorová Tereza 377 155 207 117 1.patro Skrétova 15, Plzeň
377 155 207 117 1.patro Skrétova 15, Plzeň
Šrámková Marcela 377 155 216 108 1.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení PE 2 Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice, Tachov  
MUDr. Morávková Ivana vedoucí oddělení 377 155 205 111 1.patro Skrétova 15, Plzeň
Ježová Ivana 373 033 963 5 Domažlice
Bc. Tomáš Ballon 376 370 624 13 Klatovy
Bc. Kubovcová Kristýna 376 370 624 13 Klatovy
Nocarová Dagmar 377 155 212 110 1.patro Skrétova 15, Plzeň
Podlesná Irena 374 732 518 4 Tachov
Mgr. Fejtová Elena 374 732 520 4 Tachov
Mgr. Skálová Jaroslava 376 370 624 13 Klatovy
Tomášková Lenka DiS. 377 155 212 110 1.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení PE 3 Plzeň-město, Rokycany  
MUDr. Průchová Jitka vedoucí oddělení 377 155 100 3 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
RNDr. Durasová Jana 371 709 430 201A Rokycany
Fornbaumová Jaroslava 377 155 107 115 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Bc. Thürová Andrea
377 155 106 115 dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
VRÁTNICE 377 155 202 24 Skrétova 15, Plzeň
 
   

 

HELPLINE AIDS

Odběry na vyšetření HIV protilátek (bezplatně)
 
Plzeň KHS Plzeň (mapa)
Skrétova 15
úterý 13,30-15,30
tel. 377155107,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Rozšířené ordinační hodiny v poradně HIV:

Po 3.12. 13-16 hod

Út 4.12. 13-15,30 hod.

St 5.12. 13-16 hod.

Čt 6.12. 13-15,30 hod.


 

Úřední hodiny
podatelna
PO 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ÚT 7:00 - 12:00 12:30 - 14:30
ST 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ČT 7:00 - 12:00 12:30 - 14:30
7:00 - 12:00 12:30 - 14:30
 
 
 
sekretariát ředitele
PO , ST 7:00 - 16:00
ÚT , ČT 7:00 - 15:30
PÁ 7:00 - 14:30
 
 
všechny odbory
PO , ST 7:00 - 16:00
ÚT , ČT 7:00 - 15:30
PÁ 7:00 - 14:00
 
 
Tel.čísla

Fax: 377 235 223, 377 323 894
Tel. ústředna: 377 155 111

Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


khsobrS nabytím účinnosti novely zákona č.258/2000 Sb., provedené zákonem č. 320/2002 Sb. ( tj. dnem 1.1.2003), zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad.
Krajská hygienická stanice podle citovaného zákona vykonává státní správu v ochraně veřejného zdraví, tj. v ochraně zdraví populace a jejich skupin. Je povinna zabezpečit úkoly podle § 82 citovaného zákona a dalších zvláštních zákonů (např. zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách apod.).

Podle novely zákona č.258/2000 Sb., zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň- jih, Plzeň- sever, Rokycany a Tachov.

Číst dál...

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni