Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 373 033 964, 373 033 966
 Klatovy: 376 370 624, 376 370 611
 Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 104, 377 155 212, 377 155 120, 377 155 143, 377 155 231, 377 155 233
 Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 101, 377 155 102, 377 155 103, 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110
 Plzeň-sever: 377 155 203, 377 155 132, 377 155  200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430, 371 709 431
 Tachov: 374 732 518, 374 732 520

Po-Pá-15:00-19:00 , So-Ne-svátky-8:00-19:00

  tel.  724 090 060, 736 483 572, 736 483 598

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (30.3.2020)
Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
2162 93 0 411 298

Změna úředních hodin podatelny

Z důvodu mimořádných opatření v rámci epidemie Covid-19 se v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 a následných usnesení vlády ČR se od 16. 3. 2020 od 00.00 hodin do odvolání upravují úřední hodiny podatelny Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Pondělí 08.00 - 11.00 hodin
Středa 08.00 – 11.00 hodin

Plzensky kraj

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 7. 10. 2019, byly poskytnuty dne 15. 10. 2019  informace o počtu podání konkrétní fyzické osoby na KHS a o důvodnosti těchto podání.

Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 25094/24/28/29/2019 

Na základě žádosti právnické osoby, doručené dne 15.5.2019 na  Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ve věci "Akustické, popř. jiné studie pro odpočívku čerpací stanice na p.p.č. 76/2,79/13 a 79/19 v k.ú. Kařez", bylo dne 20.5.2019 vydáno rozhodnutí o částečném nevyhovění žádosti (rozhodnutí nabylo právní moci 10.6.2019).  

Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL 12173/21/2019

Na základě žádosti právnické osoby, doručené dne 17.4.2019 na  Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, byla dne 25.4.2019  poskytnuta informace ve věci  vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci  nazvané "Odpočívka čerpací stanice na p.p.č. 76/2,79/13 a 79/19 v k.ú. Kařez"

Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL 09804/21/2019.

Na základě žádosti fyzické osoby, byla Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen: KHS) dne 18. 9. 2019 doručena  a dne 5. 10. 2019 poskytnuta informace týkající se současných stavebních úprav objektu Resslova 17a, Plzeň a o tom, jak KHS postupovala v souvislosti s návrhem opatření k nápravě tak, jak je ve vztahu ke KHS uvedl veřejný ochránce práv ve svém Závěrečném stanovisku s návrhem opatření k nápravě ve věci obtěžování hlukem z provozu hudebních klubů v objektu Resslova 17a, vydaném dne 9. 1. 2019.

Žádost je vedena pod čj.: KHSPL23974/22/28/29/2019.      

Na základě žádosti  právnické osoby, byla  Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 2.10.2019 doručena  a dne 4.10.2019 poskytnuta informace  týkající se probíhající výstavby bytového domu v Poděbradově ulici  na pozemcích p.č.9809, 9508/1, k.ú. Plzeň  v souvislosti s povinností dodržování hlukových limitů ze stavební činnosti, stanovení opatření k jejich dodržení a možnosti provedení kontroly v rámci státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických limitů hluku.

Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL 23454/21/28/29/19.         

Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2019 v Plzeňském kraji

V letošní sezóně se v Plzeňském kraji rekreovalo celkem 20 430 dětí na 215 zotavovacích akcí, které probíhaly ve 294 bězích. Ohlášených JPA bylo 24 a rekreovalo se tam 933 dětí ve 44 bězích.

Pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) provedly na dětských táborech celkem 138 kontrol (z toho 124 kontrol na ZA a 11 kontrol na JPA a 8 kontrol ve stravovací službě (kontroly dle potravinového práva).

V tomto období byly šetřeny celkem 3 podněty (z toho 2 oprávněné na ZA a 1 částečně oprávněný na JPA), které se týkaly nedostatečného zabezpečení základní péče o zdraví všech účastníků ZA, nedostatečných hygienických podmínek při stravování a při osobní hygieně dětí na JPA.

V letošní sezóně byly zjištěny závady na dětských táborech, které se vztahovaly k nesplnění ohlašovací povinnosti (pozdní hlášení), k nevyhovujícím  podmínkám pro osobní hygienu dětí, k nedostatečné osobní hygieně personálu ve stravovacím úseku, ke zdravotnímu nezabezpečení akce a k chybějícím záznamům ve zdravotnické dokumentaci dětí. U výše zjištěných závad byla provozovateli ZA a JPA neprodleně sjednána náprava a ve dvanácti případech byla udělena sankce.

 

Epidemie:2

V tomto období byly KHS nahlášeny 2 hromadné výskyty onemocnění na ZA (okres Klatovy a okres Plzeň – sever), při kterých měli účastníci gasrointestinální  potíže (opakované zvracení, průjem, bolesti břicha, teplota). Při 1. epidemii (okres Plzeň – sever, onemocnělo 39 osob) nebylo vehikulum nákazy jednoznačně identifikováno. Vzhledem k rychlému rozpuštění ZA nebylo možné retrospektivně zjistit riziko onemocnění v souvislosti s konzumovanými potravinami. Infekční klinika v Plzni uzavřela tento případ jako virózu. Na základě laboratorních výsledků rozborů vody a provedených stěrů z prostředí  KHS dále prokázala, že pořádající osoba nezajistila zásobování zotavovací akce nezávadnou pitnou vodou a oddělení pracovní ploch a jejich důkladné očištění tak, aby se vyloučilo riziko kontaminace potravin ve všech stupních výroby, zpracování a distribuce. Za tato porušení byla udělena sankce.  Při 2. epidemii (okres Klatovy, onemocnělo 80 osob) byl ze strany KHS vydán zákaz konání akce a byla nařízena ohnisková dezinfekce celého areálu. Po provedených rozborech vody byl mimo výše uvedené dále KHS vydán zákaz používání závadné pitné vody z individuálního zdroje na základě nevyhovujících mikrobiologických ukazatelů. Za nedostatečné zabezpečení základní péče o zdraví všech účastníků ZA a za nezajištění zásobování zotavovací akce nezávadnou pitnou vodou, byla udělena pořádající osobě sankce. Vehikulum nákazy v tomto případě nebylo také jednoznačně identifikováno. Mohlo se jednat
o souhru více faktorů. Přestože agens nebylo jednoznačně určeno, byl pravděpodobným původcem mikroorganismus šířený prostřednictvím vody, která byla bez jakéhokoliv omezení používána v prvních dnech konání akce.

Úrazy a onemocnění

Kromě drobných úrazů a běžného nachlazení se na ZA  staly 4 vážné úrazy – vdechnutí cizího předmětu, sečná rána, fraktury končetin – děti jsou bez zdravotních následků, zůstávaly po většinu na táborech.   

Tyto úrazy nebyly KHS hlášeny, byly zjištěny při provádění státních zdravotních dozorů. 

Aktivita klíšťat byla celkově nízká. Důsledně bylo sledováno ošetření dětí a zajištění dostatečné informovanosti rodičů po ukončení ZA nebo JPA o této skutečnosti. V některých oblastech byl větší výskyt bodavého hmyzu (vos).

Závěrečné hodnocení: Letošní sezónu nelze zhodnotit jako klidnou z důvodu vzniklých 2 epidemií na ZA.

 

 

 

Vysvětlivky:

ZA – zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů)

JPA – jiná podobná akce (organizovaný pobyt 29  a  méně dětí ve věku do 15 let po dobu kratší než 5 dnů)

V Plzni dne 17. 9. 2019

   Zpracovala: Ing. Petra Langová – ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni