Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 373 033 964, 373 033 966
 Klatovy: 376 370 624, 376 370 611
 Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 104, 377 155 212, 377 155 120, 377 155 143, 377 155 231, 377 155 233
 Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 101, 377 155 102, 377 155 103, 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110
 Plzeň-sever: 377 155 203, 377 155 132, 377 155  200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430, 371 709 431
 Tachov: 374 732 518, 374 732 520

Po-Pá-15:00-19:00 , So-Ne-svátky-8:00-19:00

  tel.  724 090 060, 736 483 572, 736 483 598

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (30.3.2020)
Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
2162 93 0 411 298

Změna úředních hodin podatelny

Z důvodu mimořádných opatření v rámci epidemie Covid-19 se v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 a následných usnesení vlády ČR se od 16. 3. 2020 od 00.00 hodin do odvolání upravují úřední hodiny podatelny Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Pondělí 08.00 - 11.00 hodin
Středa 08.00 – 11.00 hodin

Plzensky kraj


khsobrS nabytím účinnosti novely zákona č.258/2000 Sb., provedené zákonem č. 320/2002 Sb. ( tj. dnem 1.1.2003), zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad.
Krajská hygienická stanice podle citovaného zákona vykonává státní správu v ochraně veřejného zdraví, tj. v ochraně zdraví populace a jejich skupin. Je povinna zabezpečit úkoly podle § 82 citovaného zákona a dalších zvláštních zákonů (např. zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách apod.).

Podle novely zákona č.258/2000 Sb., zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň- jih, Plzeň- sever, Rokycany a Tachov.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Územní pracoviště jsou součástí správního úřadu (tj. jsou organizačními jednotkami KHS jako organizační složky státu).

Na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni přecházejí dnem 1. ledna 2003 pracovněprávní vztahy zaměstnanců OHS, zřízených ve shora uvedených okresech, kteří k datu 31. 12. 2002 vykonávali státní zdravotní dozor a zaměstnanců potřebných ke správě a údržbě majetku správního úřadu a plnění funkce zaměstnavatele Krajské hygienické stanice Plzeň. Přitom v sídle KHS budou zaměstnáni zaměstnanci stávající KHS, MěHS Plzeň a OHS Plzeň-sever a Plzeň-jih.Místem výkonu práce shora uvedených skupin zaměstnanců ostatních OHS Plzeňského kraje bude: z OHS Domažlice územní pracoviště Domažlice, z OHS Klatovy územní pracoviště Klatovy, z OHS Tachov územní pracoviště Tachov a z OHS Rokycany územní pracoviště Rokycany.

Priority činnosti Krajské hygienické stanice spočívají zejména ve:

  • výkonu státního zdravotního dozoru,
  • nařizování, organizování, řízení i provádění opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění,
  • nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, výskytu zdravotně závadných výrobků a při mimořádných událostech,
  • vykonávání státní kontroly nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči,
  • plnění úkolů KHS jako dotčeného správního úřadu,
  • provádění hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílení se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního a pracovního prostředí,
  • kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví,
  • spolupráci se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu,
  • podílení se na úkolech integrovaného záchranného systému.

Učiněným elektronickým podáním dává žadatel souhlas se zpracováním a uchováním osobních dat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni