Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Uřední deska

Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, LET'S BE FRIEND! 45 + COLLECT

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky DEHP obsažené ve výrobku: 

 

panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, LET'S BE FRIEND! 45+ TO COLLECT

EAN: 7890000839884 (neexistuje)

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: transport asia food s.r.o., tř.Budovatelů 2321/96, 434 01 Most, IČO: 07389515 (nedohledatelná firma, na kterou byl podán návrh o odebrání živnostenského oprávnění)

Prodejce: Van Tien Doan, Brandtova 3266/12, 400 11, Ústí nad Labem, IČO: 28021801                                                                  (prodejna: AD Supermarket, Mírová 2861/6, 400 11, Ústí nad Labem)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Lahvička na pití panenky obsahuje DEHP v množství 13,8 ± 2,8 % hm. a doplňky obsažené v plastové kouli obsahují DEHP v množství 4,23 ± 0,85 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada obsahuje barevnou plastovou panenku, různobarevnou láhev na pití a doplňky v plastové černé kouli s různými nápisy. Sada je balena v blistru. Na barevném papírovém kartonu se nachází anglické texty identifikující výrobek a další texty (L.O.L. SUPRISE!, CONFETTI POP, UNBOX ME!, LET ME OUT OF HERE!, LET'S BE FRIEND! 45+ TO COLLECT), obrázky panenek a zipu se srdíčkem. Na zadní straně se nachází anglické texty identifikující výrobek a další texty, obrázky panenek, zipu se srdíčkem (popř. obrázek různých doplňků pro panenku). Dále je zde uveden údaj o zemi původu, neexistující EAN kód, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Podle informace majitele práv duševního vlastnictví, společnosti MGA Entertainment NL, se jedná o padělek neznámého původu.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Podkategorie

Zákon č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni je jako státní orgán tzv. povinným subjektem, který má poskytovat žadateli informace vztahující se k její působnosti ve smyslu ust. zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žadatelem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni