Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 379 723 421
 Klatovy: 376 370 624
 Plzeň-jih: 377 155 212
 Plzeň-město:  377 155 107, 377 155 109, 377 155 110
 Plzeň-sever: 377 155 216, 377 155 203
 Rokycany: 371 709 430
 Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (7.7.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
12 453
678 16 641 2980 2957

 

 

Doporučení MZČR k nošení respirátorů a roušek (pdf)

 

Plzensky kraj

Nemocnost PK
Graf vek pohlavi PK
Graf vek pohlavi PK 

Počty a nemocnost PK

Počty a nemocnost PK

Nové odběrové odběrové pracoviště Nextclinics Plzeň Černice

Drive-in odběr- náhradní parkoviště Nepomucká 96/202

PROVOZNÍ DOBA

9.6 - 7.00-9.00
11.6 - 15.00-17.00
12.6. - 7.00 - 9.00

(Pracoviště není v provozu o víkendech a státních svátcích)

CENA A ZPŮSOB PLATBY PRO VYŠETŘENÍ PRO SAMOPLÁTCE

2. 599,- Kč s DPH

Platba možná pouze platební kartou

INFOLINKA PRO ODBĚRY

V pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin na telefonní lince + 420 800 44 22 11

JAK PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ

Dostavte se automobilem do mobilního odběrového pracoviště, místo je viditelně označeno (jedná se o průjezdný stan). Na odběr se není možné objednat předem. Zájemci budou odbaveni dle pořadí jejich příjezdu.

Před odběrem prosím nepoužívejte přípravky na ústní hygienu (ústní voda, pasta aj.)

Odebrán bude stěr z nosohltanu, který bude laboratoři vyšetřen na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (PCR-RT).

Dodržujte prosím rozestup 2 metry, nechte si nasazenou ústenku a vyčkejte na pokyny personálu.

Odběr pacienta bez indikace (samoplátce). Žádáme o úhradu poplatku přímo u odběru na odběrovém místě

VÝSLEDEK A JEHO PŘEDÁNÍ

Výsledek bude žadateli zaslán elektronicky na jeho emailovou adresu a to za tři pracovní dny od odběru

Vendula Lošanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nextclinics Plzeň Černice

Parková 11a,

326 00 Plzeň, Česká republika

www.next-clinics.cz

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 6. 5. 2020, bylo dne 4. 6. 2020 odmítnuto poskytnutí informace o celkovém počtu zjištěných onemocnění COVID-19 v jednotlivých obcích územní působnosti povinného subjektu.

Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 9161/2020/25.

     Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 13.05.2020,  bylo odmítnuto dne 21.05.2020 poskytnutí informace o  souhrnných výsledcích kontrol dodržování přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005Sb, ve školních jídelnách za rok 2019.

Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL-12346//2020/23 

Veřejné zdraví je úroveň zdraví veřejnosti na daném území a věda zlepšování lidského zdraví skrze organizované snahy a informovaná rozhodnutí společnosti, organizací, veřejných a privátních sfér, komunit a jednotlivců. Světová zdravotnická organizace Organizace spojených národů definuje veřejné zdraví nikoli jako absenci chorob, ale jako "stav úplného tělesného, duševního a sociálního blahobytu".

Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.

 

Vláda České republiky schválila v r. 2019 Strategický rámec – Zdraví 2030. Tento dokument řeší, jak má být zdraví české populace rozvíjeno a věnuje se faktorům, které ho ovlivňují, a navrhuje řešení. Klade si za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a měl by udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel ČR pro příští desetiletí.

Zdraví je determinováno řadou faktorů, jako jsou osobní, společenské a ekonomické faktory a faktory životního prostředí, které jsou vzájemně se ovlivňujícími proměnnými, a zároveň významně ovlivňují a určují zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo společnosti. Zahrnují sociální, ekonomické a fyzické prostředí jedince, stejně jako jeho individuální charakteristiky a chování.

Strategický rámec Zdraví 2030 formuluje následující strategické cíle:

 1. Zlepšení zdravotního stavu populace

 2. Optimalizace zdravotnického systému

 3. Podpora vědy a výzkumu

 

Strategický cíl 1) zahrnuje dva specifické cíle. Prvním z nich je reforma primární péče (postupná proměna a posílení primární péče tak, aby byla schopna poskytovat v maximálním rozsahu co nejširší a kvalitní péči snadno dostupnou pacientovi), druhým primární a sekundární prevence nemocí, zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví (snížit v populaci rizikové chování a vliv rizikových faktorů, posílení screeningových programů).

Strategický cíl 2) zahrnuje čtyři specifické cíle. Prvním z nich je implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví (hlavním motivem pro zařazení tohoto cíle jsou demografické údaje o stárnutí české populace a o rostoucím podílu chronicky nemocných pacientů). Dalšími třemi specifickými cíli jsou personální stabilizace resortu zdravotnictví, digitalizace zdravotnictví a optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví.

 

 

Krajské hygienické stanici náleží v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví podle § 82, odst. 2, písm. t) a u) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů :

 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek

 • iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik

 • spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu

 • zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik

 • zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu

Činnost oddělení podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje bude zaměřena na:

 • Účast při tvorbě zdravotní politiky v plzeňském regionu.

 • Spolupráce s dalšími subjekty při realizaci celostátních a regionálních programů primární prevence.

 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem na realizaci projektů podpory zdraví a monitoringu

 • Spolupráce při tvorbě koncepcí v rámci komunitních programů: Zdravé město, Škola podporující zdraví.

 • Vypracování oponentských posudků k žádostem o poskytnutí státní dotace MZČR na realizaci projektů podpory zdraví, projektů protidrogové prevence a projektů řešení problematiky HIV/AIDS.

 • Besedy, přednášky a semináře pro vybrané cílové skupiny.

 

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni