Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

Domažlice: 373 033 963, 379 723 421, 373 033 964
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih:
377 155 203, 377 155 212, 377 155 216, 377 155 233
Rokycany: 371 709 430
Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (27.9.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji,
bez ohledu na skutečné bydliště.

  Celkem pozitivních   Neuzavřeno     Uzdravených    Zemřelých 
2582 1216 1344 22

Plzensky kraj

Odběrové odběrové pracoviště Nextclinics Plzeň Černice

Drive-in odběr- náhradní parkoviště Nepomucká 96/202

PROVOZNÍ DOBA

pondělí: 9-11 14-16

úterý: 9-11 14-16 

středa 9-11,

čtvrtek 9-11 a 14-14 

pátek 9-11

(Pracoviště není v provozu o víkendech a státních svátcích)

Platba v hotovosti: NE

Objednání: NE 

Pouze samoplátci 

INFOLINKA PRO ODBĚRY

V pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin na telefonní lince + 420 800 44 22 11

Číst dál...

1. září 2020 bude spuštěn jeden z nástrojů chytré karantény a to nově zřízená  
informační linka 1221 - bude v provozu 7 dní v týdnu

Operátoři vám dají odpověď na otázky z oblasti: 

  • cestování                                                                                    
  • výsledky testů, zdravotní obtíže                                                                  
  • rizikové kontakty                    
  • karanténa                                                                       
  • aktuální platnost mimořádných opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

panenka SPARKLE GIRL

EAN kód: 8413116180801 (neexistuje)

Země původu: Čína

Výrobce: neuveden

Dovozce dle dolepené etikety: CH-Domácí-Hračky, Libušská 319. 14200. Praha 4

Distributoři dle dodacího listu: Seriema Group s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 05645646;  Thuy Nguyen Bich, Studánky 23, 38273 Vyšší Brod, IČO: 28080637

Prodejce: Thanh Huyen Le, Husova 774/17, 301 00 Plzeň, IČO: 08009392

(Prodejna Thanh Huyen Le, Josefská 612/15, 602 00 Brno)

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky (di- 2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

panenka MERMAIDS, MERMAID WITH LIGHT, Art no. 05856Z, Batch no. 1900224

EAN: 8714627058567

Výrobce/ země původu: Toi-Toys International, Jan Hilgersweg 9–5657 ES Eindhoven (NL), www.toi-toys.com/ Nizozemsko

Dovozce: neuveden

Distribuce dle nabývacího dokladu: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno, IČO: 28268164 (výrobek byl stažen z trhu)

Prodejce: Lam Tran Thanh, Žitavská 92, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 68978561

(prodejna: Tržnice, Husova 115, 471 24 Mimoň)

Číst dál...

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

STRUČNÁ INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2019

 

Vydaná stanoviska dle stavebního zákona a jiných zákonů                                                        5 037

Vydaná rozhodnutí a opatření dle zák.č. 258/2000 Sb.                                                                  597

Počet odvolání proti rozhodnutí                                                                                                              0

 

Počet provedených kontrol celkem                                                                                                1 356

Pitná voda – vodovody nad 5000 obyvatel                                                                                        17

                        vodovody pod 5000 obyvatel                                                                                     216

                       veřejné studny                                                                                                                  18

Koupaliště a sauny – koupací oblasti                                                                                                  42

                        koupaliště ve volné přírodě                                                                            23

                                      umělá koupaliště trvalá                                                                                   61

                                      umělá koupaliště sezónní                                                                                21

                                      sauny                                                                                                                    54

                                      léčebné bazény ve zdravotnických zařízeních a ÚSP                                 10

Provozovny péče o tělo – kadeřnictví a holičství                                                                            200

                                               manikúry a pedikúry                                                                               182

                                               kosmetiky                                                                                                  123

                                               masáže                                                                                                        105

                                              provozy, kde je porušována integrita kůže                                           40

                                              solária                                                                                                           17   

Ubytovací zařízení – hotely, penziony                                                                                                 40

                                      ubytovny                                                                                                              80

                                      kempy                                                                                                                   40 

Zdroje hluku a vibrací                                                                                                                              10

Počet uložených sankcí                                                                                                                           92

Celková výše                                                                                                                                   239 000,- Kč

 

 

 

 

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO ČINNOST ODBORU HOK PVZ

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Prováděcími právními předpisy k zákonu jsou:

Vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyh.č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Vyhl.č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a koupališť

Vyhl.č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhl.č. 561/2006 Sb. o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

Vyhl.č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací službu a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhl.č.490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech veřejného zdraví

Vyhl.č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Související právní předpisy:

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 201/2012 Sb., o odpadech

Zákon č. 254/2011 Sb., o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

Zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zák.č. 255/12 Sb.,  o kontrole (kontrolní řád)

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

NÁPLŇ ČINNOSTI

Odbor hygieny obecné a komunální a podpory veřejného zdraví  v souladu se zákonem č.  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  v platném znění (dále jen „zákon“), sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených „zákonem“ a prováděcími právními předpisy a dalšími souvisejícími právními předpisy v oblasti péče o zdravé životní podmínky, podílí se na hodnocení a řízení zdravotních rizik, podílí se podpoře veřejného zdraví.

V rámci své činnosti provádí:

Vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností fyzických, právnických a fyzických osob podnikajících stanovených v platných právních předpisech k ochraně veřejného zdraví, zejména nad:

 • zásobováním pitnou vodou z veřejných vodovodů, veřejných studní a výdejních automatů
 • výrobky přicházejícími do přímého styku s vodu a na úpravu vody
 • koupališti, bazény, saunami a koupacími oblastmi
 • činnostmi epidemiologicky závažnými (holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetiky, činnosti při kterých je porušována integrita kůže, solária)
 • ubytovacími službami
 • vnitřním prostředím staveb
 • ochranou před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
 • zařízeními pohřebnictví (ve vyjmenovaných částech)

Plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních, která jsou vedena zejména podle stavebního zákona a dále podle zvláštních přepisů, jako je zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci, tím, že uplatňuje stanoviska a vyjádření dotčeného správního úřadu.

Jedná se zejména o stanoviska k projektovým dokumentacím  a kolaudacím staveb, kde jsou dotčeny zájmy orgánu ochrany veřejného zdraví, stanoviska k územně plánovacím dokumentacím,  vyjádření v rámci procesu posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Dále vydává rozhodnutí k provozním řádům vodovodů pro veřejnou potřebu, veřejných studní, koupališť, bazénů a saun, ubytovacích zařízení a provozoven péče o tělo.

Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.

Řeší podněty obyvatel, orgánů státní moci a samosprávy v oblasti mimopracovních životních podmínek, např. hluk, pitná voda, vibrace, neionizující záření

Úsek týkající se podpory zdraví lze najít v samostatném dokumentu.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni