Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Block

 Block ...

 

 

an image

S nabytím účinnosti novely zákona č.258/2000 Sb., provedené zákonem č. 320/2002 Sb. ( tj. dnem 1.1.2003), zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad.
Krajská hygienická stanice podle citovaného zákona vykonává státní správu v ochraně veřejného zdraví, tj. v ochraně zdraví populace a jejich skupin. Je povinna zabezpečit úkoly podle § 82 citovaného zákona a dalších zvláštních zákonů (např. zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách apod.).

Podle novely zákona č.258/2000 Sb., zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň- jih, Plzeň- sever, Rokycany a Tachov. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Územní pracoviště jsou součástí správního úřadu (tj. jsou organizačními jednotkami KHS jako organizační složky státu).

Na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni přecházejí dnem 1. ledna 2003 pracovněprávní vztahy zaměstnanců OHS, zřízených ve shora uvedených okresech, kteří k datu 31. 12. 2002 vykonávali státní zdravotní dozor a zaměstnanců potřebných ke správě a údržbě majetku správního úřadu a plnění funkce zaměstnavatele Krajské hygienické stanice Plzeň. Přitom v sídle KHS budou zaměstnáni zaměstnanci stávající KHS, MěHS Plzeň a OHS Plzeň-sever a Plzeň-jih.Místem výkonu práce shora uvedených skupin zaměstnanců ostatních OHS Plzeňského kraje bude: z OHS Domažlice územní pracoviště Domažlice, z OHS Klatovy územní pracoviště Klatovy, z OHS Tachov územní pracoviště Tachov a z OHS Rokycany územní pracoviště Rokycany.

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni