Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

>>> Stáhnout doc

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k žádosti o zápis školy / školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

ve smyslu § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Žadatel

Název zařízení ……..…………………………………………………………………………………………

IČO: ………………………….

adresa …………….. …………………………………………………………………………………………

kontaktní tel. :…………...…..

kontaktní e-mail: ……...……………..….

 

Předmět žádosti(uveďte čeho se týká , o co se žádá) :

  • stanovení / navýšení kapacity MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ, DDM z……… dětí / žáků na ……..….dětí / žáků  
  • stanovení / navýšení kapacity vydávaných pokrmů ve ŠJ z ………porcí pokrmů na …… porcí pokrmů  

 

Mateřská škola

velikost pozemku …………………

počet tříd s uvedením počtu žáků v každé jednotlivé třídě……………………………………….…………………

plocha herny dle jednotlivých tříd……………….......................................................................................................

plocha ložnice (pokud je samostatná) dle jednotlivých tříd…………………………………………. ……………..

počet toalet a umyvadel na hygienických zařízeních -v návaznosti na jednotlivé třídy……….…………………….

 

Základní škola

velikost pozemku ………………..

počet a plocha kmenových tříd ……………………………………………………………………………………

počet a plocha odborných tříd ……………………………………………………………………………………..

počet toalet (WC kabiny, hygienické kabiny pro dívky, pisoáry) a umyvadel - rozdělených dle pohlaví ……………………………………………………………………………………………..……………………….

Školní družina/Školní klub

Celková kapacita……………..............

Počet oddělení………………………..

plocha a počet samostatných místností……………………………………………………………………………

plocha a počet kmenových tříd vyžívaných pro účely školní družiny…………………………………………….

v objektech mimo školní budovu počet toalet a umyvadel - rozdělených dle pohlaví …………………………………………………………………………………………………………………….

Střední škola

velikost pozemku ………………..

počet a plocha kmenových tříd ……………………………………………………………………………………

počet a plocha odborných tříd ……………………………………………………………………………………..

počet toalet (WC kabiny, hygienické kabiny pro dívky, pisoáry) a umyvadel - rozdělených dle pohlaví …………………………………………………………………………………..………………………………….

Základní umělecká škola

počet a plocha učeben (sály, odborné učebny apod.) ……………………………………………………………………………………………………………………….

počet toalet (WC kabiny, hygienické kabiny pro dívky, pisoáry) a umyvadel - rozdělených dle pohlaví …………………………………………………………………………………….………………………………….

Dům dětí a mládeže

počet a plocha učeben (sály, odborné učebny apod.) ……………………………………………………………………………………….……………………………….

počet toalet a umyvadel - rozdělených dle pohlaví

………………………………………………………………………………………….…………………………….

 

Školní jídelna / výdejna pokrmů:

Celková kapacita:……………………………………………………………………………………..……………..

kapacita pro žáky a zaměstnance školy: ………………………………………………………….….………………

kapacita pro mimoškolní strávníky: ……………………………………………………………….………………...

Počet pokrmů vydaných v místě: ……………………………………………..............……......................................

Počet pokrmů expedovaných mimo objekt školní jídelny:…………………………………...………….…………..

Provozovatel musí sám popř. pomocí odborné firmy zhodnotit, zda za podmínek, které má k dispozici (kapacita skladů, kapacita varných zařízení a kapacita zařízení určených k uchovávání pokrmů během výdeje -(přístrojové vybavení) a také s ohledem na personální obsazení, je schopen připravit a vydat žádaný počet pokrmů. Toto vyjádření musí být součástí žádosti o stanovení nebo navýšení počtu připravovaných nebo pouze vydávaných pokrmů.

 

Přílohy žádosti :       

 

Datum podání :        

                                                                                              

Podpis (razítko): ………………                            

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni