Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

>>> Stáhnout dokument

Žádost o posouzení a vypracování stanoviska k (*)

projektové dokumentaci pro územní řízení

projektové dokumentaci pro stavební řízení

veřejnoprávní smlouvě

užívání stavby (kolaudační souhlas, změna v užívání stavby apod.)

vydání integrovaného povolení

dokumentaci EIA

bezpečnostní zprávě

provoznímu řádu na zařízení pro zpracování a sběr odpadů

jiné

Předmět žádosti (popis, bližší specifikace čeho se žádost týká):

 
 

 

Žadatel:

fyzická osoba (jméno a příjmení; adresa místa trvalého pobytu)

právnická osoba (název společnosti; IČO; adresa sídla)

(v případě zastupování doložit plnou moc v příloze)

 
 

_______________________________________________________________________________

Kontakty (telefon, e-mail):

 

Stanovisko(*): zaslat poštou (na výše uvedenou adresu), resp. datovou schránkou

                            (ID schránky: ..…….………………….)

                       bude vyzvednuto osobně (viz kontaktní údaje)

 

Datum:  

Podpis + razítko:                                                                                  

Přílohy:

(*) zaškrtnout vybranou variantu

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni