Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Název životní situace:Oznámení provozovatele stravovací služby
Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny výživy a PBU

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení provozovatele stravovací služby

04. Základní informace k životní situaci

Osoba,která hodlá provozovat stravovací službu je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušné krajské hygienické stanici den zahájení činnosti,její předmět a rozsah a umístění provozoven,jakož i den ukončení provozu í stravovací služby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznamovatel - provozovatel stravovací služby uvede v oznámení adresovaném Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni následující údaje :

Právnická osoba v oznámení uvede : obchodní firmu, sídlo a právní formu, IČ

Fyzická osoba v oznámení uvede    :   obchodní firmu , bydliště , IČ

Dále  oznamovatelé ( právnická i fyzická osoba ) uvedou v oznámení údaje o umístění provozovny,včetně jejího názvu,den zahájení stravovací činnosti ,předmět a rozsah stravovací činnosti.

V případě ukončení činnosti uvedou  den ukončení provozu stravovací služby

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Oznámení provozovatele stravovací služby lze podat písemně  doporučeně poštou nebo osobním podáním oznámení na podatelně příslušné krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.


08. Na které instituci životní situaci řešit

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a její územní pracoviště

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena výživy a PBU

tel. 377 155 311


úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 17.00 hodin

úterý       8.00 - 14.00 hodin

středa     8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek    8.00 - 14.00 hodin

pátek      8.00 - 14.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

----------

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Oznámení provozovatele stravovací služby " je k dispozici na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15 , Plzeň a na podatelnách územních pracovišť.pro potřebu elektronického podání najdete tiskopis na webových stránkách na adrese : www.khsplzen.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

----------

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

----------

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámení provozovatele stravovací služby musí být provedeno pro každou provozovnu na samostatném formuláři.

Předmět stravovací činnosti je nutno specifikovat.

např.:  - hotové a minutkové pokrmy

minutkové pokrmy

minutkové pokrmy z polotovaru

nápoje všeho druhu

balené doplňkové potravinářské výrobky

zmrzlina

Občerstvení - je nutno dále specifikovat .

Např.: grilovaná kuřata,hamburgery,zeleninové saláty,párek v rohlíku apod.......

Rozsah stravovací činnosti  - uvést :

Údaje o počtu připravovaných pokrmů  -porcí / den

Údaje o provozní době ( přesný rozpis )


16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon  č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví v platném znění,  § 23 odst.4 - Další podmínky provozování stravovacích služeb

18. Jaké jsou související předpisy

--------

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

----------

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Povinnost podat oznámení je provozovateli stravovací služby uložena zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví .Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podníkatelské  činnosti nebo právnické osobě pokutu.

21. Nejčastější dotazy


22. Další informace

V zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

--------

24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor hygieny výživy a PBU

26. Kontaktní osoba

vedoucí odboru  Ing. Jana Hejdová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.2. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situaceKrajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni