Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

 

Název životní situace: Získání osvědčení prokazujícího znalost hub


Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Získání osvědčení prokazujícího znalost hub

04. Základní informace k životní situaci

Osoba,která uvádí do oběhu volně rostoucí houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely nebo ustanovený odpovědný zástupce právnické osoby ,která je jejich výrobcem, prodejcem  nebo dovozcem ,musí mít osvědčení prokazující znalost hub - ( zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách ).

Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o provedení zkoušky znalostí hub žadatel podává u Krajské hygienické stanice a to podle místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby.

Ke zkoušce se může přihlásit jen osoba zletilá ,mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči ;součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vykonání zkoušky ze znalostí hub se uchazeč  může přihlásit podáním přihlášky

V přihlášce ke zkoušce  žadatel uvede :

a)       jméno a příjmení,popř.titul

b)       adresu místa trvalého pobytu

c)        datum a místo narození

d)       číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu

e)       dosažené vzdělání a jeho zaměření

f)        délku a rozsah dosavadní praxe  na úseku sběru,třídění a zpracování hub

g)       navrhovaný rozsah osvědčení

Před vykonáním zkoušky žadatel předloží doklad o zdravotní způsobilosti vystavený praktickým lékařem u něhož je registrován k léčebné péči.

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Přihlášku lze podat písemně doporučeně poštou nebo osobním podáním žádosti na podatelně příslušné hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygieny výživy a předmětů běžného užívání

pracovník : Ing. Věra Merhautová, telefon 377 155 313, mobil 604 761 993, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


úřední hodiny:

pondělí   7.00 - 16.00 hodin

úterý       7.00 - 15.30 hodin

středa     7.00 - 16.00 hodin

čtvrtek    7.00 - 15.30 hodin

pátek      7.00 - 14.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný osobní doklad ( občanský průkaz nebo cestovní pas ) totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Přihláška  k vykonání zkoušky ze znalostí hub " je k dispozici na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň a na podatelnách územních pracovišť.Pro potřebu elektronického podání najdete tiskopis na webových stránkách na adrese www.khsplzen.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích jedlých hub určených pro potravinářské účely se vyměřuje správní poplatek 500 Kč - ( zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích )

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pozvánku ke zkoušce ( místo, den , hodina konání zkoušky )  doručí  KHS uchazeči nejméně  do 14 dnů před termínem konáním zkoušky .

Uchazeč,který úspěšně vykonal zkoušku obdrží osvědčení prokazující znalost hub bezprostředně po jejím vykonání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem je pouze žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zkouška znalostí hub sestává  z písemné a ústní části.Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu,čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.

Při zkoušce znalostí hub musí žadatel prokázat znalosti:

právních předpisů  upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení,  způsob jejich sběru,  třídění a zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje .Dále musí žadatel vždy prokázat způsob rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek ,např.atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad první pomoci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách  v platném znění,vyhláška  MZ č.475/2002 Sb.,kterou se stanoví rozsah pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek ,jakož i náležitosti žádosti a osvědčení

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Mze č.157/2003 Sb., pro ovoce a čerstvou zeleninu,zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,suché skořápkové plody,houby, brambory a výrobky z nich.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žadatel,který zkoušku znalostí hub úspěšně nevykonal, může zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Sankce uplatňuje orgán vykonávající státní dozor nad potravinami - Státní zemědělská a potravinářská inspekce.V případě uvádění volně rostoucích hub do oběhu bez osvědčení prokazujícího znalost hub se jedná o porušení  zákona č.110/1997 Sb., o potravinách v platném znění.

21.Nejčastější dotazy

Jaká je platnost vydaného osvědčení ?

Platnost osvědčení prokazujícího znalost hub zaniká:

a)       u osob ve věku do 60 let po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání

b)       u osob od věku od 60 do 65 let po uplynuté 5 let ode dne jeho vydání

c)        u osob starších 65 let po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání

d)       úmrtím osoby,která jej získala

22. Další informace

Další  informace jsou dostupné v literatuře - atlasy jedlých hub, atlasy jedovatých hub.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

26. Kontaktní osoba

Ing. Věra Merhautová, zástupce ředitelky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni                                     8.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

(nebo uvést konkrétní datum, je-li známa předem změna právního předpisu)

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni