Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Název životní situace: Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo


Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny obecné a komunální

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, tetovací studio, solária apod.)

04. Základní informace k životní situaci

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mohou poskytovat služby péče o tělo, které jsou klasifikovány dle zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (§ 19 odst. 1) jako činnosti epidemiologicky závažné na základě vydaného živnostenského listu (jedná se o živnost vázanou a to na příslušné vzdělání dle zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění) a pouze v prostorách k tomuto určených - zkolaudovaných či rekolaudovaných dle stavebního zákona (zák.č 183/2006 Sb., stavební zákon).

Ke změně způsobu užívání prostor zkolaudovaných v předcházejícím období  k jinému účelu, vydá orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) stanovisko (závazné stanovisko)  na základě písemné žádosti provozovatele. Žádost musí obsahovat základní informace o provozovně - umístění, počet, velikost a způsob využití jednotlivých místností, způsob zásobování pitnou vodou, odkanalizování, větrání, vytápění, osvětlení a počet pracovníků.

Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí mít zdravotní průkaz, který před zahájením činnosti vydává praktický lékař a který musí mít fyzická osoba vždy u sebe. Dále musí tyto osoby mít znalosti k ochraně veřejného zdraví dle prováděcího předpisu, tj. § 51 a 52 vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieniky při činnostech epidemiologicky závažných, a tyto znalosti musí v rámci své činnosti uplatňovat. Provozovna musí být vybavena lékarničkou první pomoci s vybavením odpovídajícím charakteru poskytované služby.

Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna  v provozovně používat pouze vodu pitnou. Pokud je provozovna napojena na jiný vodní zdroj než veřejný vodovod, pak musí osoba prokázat kvalitu pitné vody laboratorním rozborem vody (§ 3 zák.č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). K užití takového zdroje vody je nutné splnit podmínky uvedené v §§ 3 -  4 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí před zahájením činnosti vypracovat provozní řád dle § 21 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v němž bude uvedena adresa provozovny, její prostorová charakteristika, předpokládaná pracovní doba, počet zaměstnanců, jejich odborná způsobilost, podmínky činnosti, používané přístroje a nástroje, zásady prevence vzniku infekčních onemocnění, zásady osobní a provozní hygieny, způsob zacházení s prádlem,  způsob zajištění úklidu,  způsob nakládání s komunálním, nebezpečným a biologicky kontaminovaným odpadem. Před zahájením činnosti v provozovně  musí  být provozní řád schválen rozhodnutím OOVZ. Schválený provozní řád musí být vyvěšen v provozovně.

Ke změně  podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných  vydává  OOVZ stanovisko (závazné stanovisko) a provozovatel musí  vypracovat  a OOVZ předložit ke schválení nový provozní řád.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby

Fyzické osoby podnikající

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výše uvedené osoby musí požádat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání stanoviska ke zřízení provozovny a schválení provozního řádu provozovny (dle místa činnosti). V podání musí být uvedeno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzické osoby podnikající uvedou v podání jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popř. jinou adresu pro doručování. Právnické osoby uvedou svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Toto vyplývá z ust. § 37 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

K podání je vhodné uvést kontaktní  telefon a doložit kopii kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o tom, že žadatel má pro svou činnost k dispozici  prostoru  zkolaudovanou  k tomuto účelu  a kopii živnostenského listu.

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb.).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena obecná a komunální

oddělení HOK Plzeň město               tel.: 377 155 252, 377 155 255 - Ing. Šimánová, Ing. Koubová

Plzeň sever      tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Plzeň jih tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Rokycany         tel.: 371 722 049 - Ing. Durasová

Klatovy            tel.: 376 370 615 - Ing Kovandová

Domažlice        tel.: 379 723 421 - Ing. Příbek

Tachov            tel.:  374 732 526 - Ing. Bělohlávková

úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 16.30 hodin

úterý       8.00 - 15.00 hodin

středa     8.00 - 16.30 hodin

čtvrtek    8.00 - 15.00 hodin

pátek      8.00 - 15.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti není třeba žádný osobní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žadatele je k dispozici osnova provozního řádu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, pokud toto nelze, pak nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání (§ 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nepožadující se žádné další činnosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejích zákonů  v platném znění - §§ 3, 4, 19, 21

Zák.č. 500/2004 Sb. správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidem.závažných  ve znění  vyhl.č. 602/2006 Sb.

Vyhl.č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

Zák.č.  183/2006 Sb. stavební zákon

Zák.č.  455/1991 Sb. živnostenský zákon


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se (ne)schvaluje provozní řád, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví  ČR a to prostřednictvím Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dle § 81 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Schválení provozního řádu se tento stává závazným.

Pokud při kontrole provozovny je zjištěno porušení povinností stanovených zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zvláštními právními předpisy, pak orgán ochrany veřejného zdraví ukládá pokuty  právnickým či fyzickým osobám podnikajícím do výše 2 000 000 Kč. Pokutu do výše 100 000 Kč je možno uložit uvedeným osobám ze uvedení nepravdivých údajů  a dále za ztěžování či maření výkonu státního zdravotního dozoru (§  92 zákona).

Pokutu podle zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích je možno uložit pouze fyzickým osobám a to ze porušení  nebo nesplnění povinností stanovených pro výkon činností epidemiologicky závažných. Jedná se o blokovou pokutu do výše 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy se týkají vlastního vzniku provozovny a vhodnosti zvolených prostor - zde je zodpovědný projektant stavby

22. Další informace

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a územní pracoviště

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Z citovaných právních předpisů, dále mohou informace poskytnout živnostenské úřady nebo stavební úřady

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor epidemiologie

26. Kontaktní osoba

Plzeň město - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň sever - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň jih  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domažlice - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klatovy - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rokycany - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tachov - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 5.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni