Název životní situace:

Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor protiepidemický

Oddělení PNN + DDD

Skrétova 15, Plzeň

 

01. Identifikační číslo


02. Kód


03. Pojmenování (název) životní situace

Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

 

04.  Základní informace k životní situaci

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace se člení na:

A) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je podle potřeby povinna provádět každá osoba. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

B) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Z hlediska potřebné kvalifikace je tato činnost je rozčleněna do  tří kategorií:

1)  Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu daném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví  ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

c) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která

a) absolvovala speciální mistrovský kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

b) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají toxické nebo vysoce toxické látky a chemické přípravky může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

4) Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, při které se používají toxické nebo vysoce toxické látky a chemické přípravky může fyzická osoba, která má kvalifikaci ve smyslu odstavců 2) a 3) § 58 zákona č. 258/2000 Sb.

Upřesňující doplnění:

Předpokladem k přijetí do speciálního mistrovského kursu je absolvování odborného kursu  podle  odst. 1 písm. b) § 58 zákona č. 258/2000Sb.,nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odst.1 písm.c) téhož zákona  a 5 let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Předpokladem přijetí do kursu podle odst. 3 písm. b) citovaného zákona- pro práci s toxickými a vysoce toxickými látkami a přípravky je absolvování odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odstavce 1 písm. c).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)

Ke zkoušce v rozsahu základního kursu se může přihlásit fyzická osoba starší 18 let. pokud absolvovala příslušný kurs či jiným způsobem získala patřičné odborné znalosti (v takovémto případě doloží nabytí znalostí   v písemné formě zkušební komisi). Totéž platí  i pro zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu speciálního  mistrovského kursu či kursu pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky  Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci české republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona č. 18/2004, o uznávání odborné kvalifikace ve znění pozdějších předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke zkoušce je možno se přihlásit podáním "Přihlášky ke zkoušce" u kteréhokoliv zkušebního místa na území České republiky.

V přihlášce ke zkoušce se uvede:

a) jméno, příjmení, popřípadě titul, adresa místa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo,

b) délka a obsah odborné praxe,

c) obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti.

K přihlášce musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášku lze podat písemně poštou nebo osobním podáním žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde,  s kým  a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

Oddělení...PNN + DDD...............

telefon č.: 377155101.................                                               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


úřední hodiny KHS Plzeň:      pondělí    8.00 - 17.00       čtvrtek    8.00 - 14.00

úterý        8.00 - 14.00        pátek     8.00 -  14.00

středa       8.00 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný osobní doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

11.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Konkrétní forma formuláře není dána, žadatel musí v přihlášce ke zkoušce uvést údaje, jmenované v bodě 0.6

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání osvědčení se vybírá správní poplatek  ve výši 200,- Kč, který je stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Poplatek se vybírá formou kolkové známky a uchazeč jej musí mít s sebou ke zkoušce

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a  místě konání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou požadovány znalosti v rozsahu příslušných kursů uvedených ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášku ke zkoušce může uchazeč zaslat elektronickou formou na adresu e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, vyhláška č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 o správních poplatcích. Pro práce v potravinářských a zemědělských provozech  je třeba splňovat i kvalifikační podmínku  podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je orgán ochrany veřejného zdraví povinen o tom fyzickou osobu písemně vyrozumět. Proti nevydání osvědčení může fyzická osoba do 3 dnů ode dne doručení vyrozumění podat námitky. O námitkách rozhoduje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy

Jak dlouhá je platnost osvědčení? Odpověď: osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Před uplynutím doby jeho platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce.

Jaká je forma zkoušky? Odpověď:  zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je písemný test. V případě, že uchazeč správně odpoví dvě třetiny otázek testu, postupuje k další části, tj. ústní zkoušce

22. Další informace

telefon: 377155101      RNDr. Ledvinka     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné také získat z jiných zdrojů

Z citovaných právních předpisů nebo na sekretariátu Sdružení DDD (Novotného lávka 5, Praha 1)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nelze specifikovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, odbor protiepidemický, pracoviště PNN + DDD

26. Kontaktní osoba

Doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc...............vedoucí odboru protiepidemického...........KHS Plzeňského kraje

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

........................2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

........................2007

29.Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení

Nejsou nutná