Vzorový provozní řád zdravotnického zařízení ( lůžka, vybraná zařízení soc. služeb)


VZOROVÝ  PROVOZNÍ  ŘÁD


zdravotnického zařízení (lůžka, ambul. složka) a vybraných zařízení sociálních služeb*

v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 306/2012 Sb., v platném znění)

I. Základní údaje

 • Název pracoviště ( chirurg.odd., dětské odd…)
 • Název a adresa celého zdravotnického zařízení ( nemocnice,…)
 • Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště
 • Jména vedoucích pracoviště ( lékař, vrchní, staniční sestra)

II.Obecné údaje

1. Charakteristika a zaměření pracoviště, lůžk., oper. sály, ambul. složka,… počet lůžek.

 • Druh a rozsah poskytované péče ( jaké výkony, vyšetřovací metody, invazivita, návaznost na jiná ZZ,…. )
 • Stručné rozvržení pracoviště ( místnosti, jejich vybavení, včetně provozních a pomocných místností,WC a sprch- pro personál a pro pacienty), jeho návaznost na ostatní provozy – oper. sály, sterilizace, laboratoře, prádelna, …
 • Izolační resp. expektační pokoj (ano, ne).
 • Počet lékařů, ostat. vysokoškoláků, SZP, NZP, PZP.

 

2. Dezinfekce:

 • konkrétní, vždy aktuální dezinfekční režim odpovídající zaměření pracoviště ( dezinfekce povrchů, dekontaminace nástrojů a pomůcek, materiály, ruce, pokožka, event. sliznice) – všechny používané prostředky, postupy, střídání, označování nádob, zodpovědná osoba apod. uvést zde nebo v samostatné příloze.
 • Zde v textu uvést zvláštní způsoby dezinfekce, pokud se na pracovišti provádějí (dvoustupňová dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce), popsat způsob provádění včetně čištění a oplachu, uložení přístroje/pomůcky, vedení dokumentace a jmenování osoby, která je provádí či je za správnost zodpovědná. Pokud je v provozu mycí či dezinfekční automat,uvést režim a kontroly účinnosti
 • Způsob ošetření místa kontaminovaného biologickým materiálem
 • Používané nástroje a pomůcky – jejich ošetření, dekontaminace, sterilizace, obaly, uchovávání
 • Způsob zajištění dezinfekce postelí a matrací.

3. Sterilizace:

 • prováděna na oddělení nebo zajištěna centrálně resp. smluvně, jak se provádí, kdo, návaznost na sterilizační pracoviště, zajištění neporušenosti obalů během transportu, kdo zodpovídá
 • na pracovišti - popsat sterilizační přístroj - typ, jeho objem, výrobní číslo a rok výroby, používané obaly, uložení sterilního materiálu, vedení dokumentace sterilizace, osoba zodpovídající za sterilizaci, sledování exspirace
 • kontroly účinnosti sterilizace a dokumentace kontrol dle vyhlášky. Interval provádění biologických testů účinnosti sterilizace, kdo zajišťuje. Frekvence technické kontroly sterilizačního přístroje staršího 10 let.
 • V případě externího zajištění uvést smluvní zařízení, které provádí sterilizaci pro ambulanci, druh sterilizovaného materiálu, zabezpečení při transportu.

*   pouze týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem -

- dle z. 108/2006 Sb., §34, odst.1, písm. c-f

 

Str. 2 / 4

 

4. Deratizace:

§ 17odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souvislosti s ust § 10 odst. 10 vyhl. č. 306/2012 Sb..

S ohledem na možné šíření infekčních nemocí provádějí zdravotnická zařízení běžnou ochrannou dezinsekci a deratizaci, jejíž frekvence je stanovena v provozním řádu 5).

 

5 . Celkový režim všeobecně z hlediska prevence nozokomiálních nákaz

 

 • Způsob oddělení pracovních ploch dle jejich využití (příprava injekcí, infúzí, manipulace s biologickým materiálem apod.).
 • Odběr biologického materiálu - kde se provádí, způsob jeho ukládání a zabezpečení při transportu.
 • Zásady osobní hygieny zaměstnanců při ošetřování a vyšetřování pacientů (osobní ochranné prostředky, zejména používání rukavic - jednorázové, sterilní, oděvů), způsob mytí a dezinfekce rukou, používání jednorázových ručníků z krytých zásobníků, další zásady (kouření, jídlo na pracovišti a pod.).
 • Manipulace s prádlem - výměna lůžkovin - intervaly, přeprava, zabalení a uložení čistého prádla, systém sběru, uskladnění a odvozu použitého prádla, značení obalů, třídění prádla - kde, kým, zajištění praní prádla, kdo je pověřen kontrolou řádné manipulace s prádlem.Ukládání civilních oděvů a obuvi pacientů. Možno zde uvést odkaz na interní pokyn, jehož aktuální znění je ve formě přílohy k PŘ.
 • Úklid - způsob provádění ( např. denně na vlhko), kdo provádí (pracoviště svými silami nebo smluvně), čím se provádí (používané úklidové prostředky), úklidové prostředky a pomůcky (jejich diferenciace dle ošetřovaných prostor, způsob uložení). Střídání dezinfekčních prostředků.
 • Odpady - režim likvidace pevných odpadů, zvlášť rozepsat manipulaci a způsob likvidace biologických odpadů ( třídění, četnost odstraňování, co se jak odstraňuje a likviduje), likvidace použitých inj. stříkaček a jehel, způsob uložení odpadu před odvozem, způsob odstraňování tekutých odpadů. Možno zde uvést odkaz na interní pokyn, jehož aktuální znění je ve formě přílohy k PŘ. Pitná voda – kde není městský vodovod – jak je zajištěn a kontrolován zdroj (rozsah, četnost), zajištění teplé vody s ohledem na prevenci legionelózy.
 • Strava pro pacienty ( způsob distribuce, odstraňování zbytků, způsob zajištění mytí nádobí a eventuální dezinfekce v indikovaných případech apod.).
 • Zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz uplatnění bariérového režimu při příjmu, ošetřování, vyšetřování a léčení nemocných –aseptický přístup při invazivních výkonech, při parenterál. aplikaci léčiv, převazech, při invaz. vyšetřování, individualizace pomůcek pro osobní hygienu, vč.teploměrů, používání výhradně sterilního instrumentaria, způsob zajištění podpory oxidace tkání a cirkulace a výživy tkání, opatření u pacientů s rizikovými faktory, opatření u trvale ležících pacientů, uvést stanovisko k organizaci návštěv).
 • Pravidelné proškolování personálu v problematice hyg.- epid. režimu a prevence NN
 • Postup při výskytu nemocniční nákazy (NN) - evidence  NN - jak a kým vedena, kdo zodpo-vídá, hlášení NN - kdo provádí a zodpovídá, jak je zajištěno plnění opatření při výskytu NN.
 • Očkování proti VHB - Jedná-li se o pracoviště, které zaměstnává pracovníky, podléhající povinnosti očkování proti VHB, uvést kdo provádí, jak je prováděna evidence a jaká je proočkovanost Aktuální seznam s daty očkování, je na pracovišti k dispozici).

 

 

 

 

 

Str. 3 / 4

III.Zvláštní údaje (podle druhu zařízení)

a) Operační obory (chirurgické, ortopedické, traumatologické, urologické a další)

 • Počet, typ,umístění operačních sálů a sálků, jejich určení (septické ,čisté, superčisté), včetně zázemí – vstupní filtr, WC, sprchy, sálové sterilizace, předoper. mytí personálu, údaje o vzduchotechnice, event. klimatizaci (specifikovat osobu, která je pověřena údržbou).
 • Návaznost na lůžkovou část, způsob a cesty dopravy pacientů ze sálu.
 • Popsat cestu příchodu zdrav. personálu na operační sál, jeho předoper. přípravu ( možno uvést citaci vnitřního předpisu, který je přiložen k PŘ)
 • Režim úklidu, způsob a četnost dezinfekce operačního sálu, střídání dezinfekčních prostředků
 • Režim ošetřování nástrojů a přístrojů, endoskopické techniky, příslušenství dýchacích přístrojů, galoší, gumových zástěr apod., včetně místa provádění (dekontaminační místnost, prostory vyčleněné k dekontaminaci apod.).
 • Manipulace s operačním prádlem, použití jednorázového rouškování.
 • Pooperační lůžková péče s ohledem na křížení z hlediska výskytu ranných a ostatních NN.
 • Postup při předoperační přípravě z hlediska prevence vzniku a šíření NN.
 • Na lůžk. oddělení specifická péče, aseptické postupy při převazech apod.

b) Porodnické a novorozenecké

 • Počet porodních sálů/ počet porodních lůžek event. porodních pokojů, zda je vyčleněn septický sál a sál, kde se provádí operační vedení porodu ( “sekční sál“) - jeho návaznost na porodní sály, prostory pro tzv. aktivní porod.
 • Režim úklidu, dezinfekce porodních sálů - způsob a četnost
 • Postup při přípravě rodiček k porodu (např. hygienická očista, prádlo, dezinfekce   rodidel), přítomnost rodinných příslušníků u porodu.
 • Uspořádání pokojů pro rodičky s novorozenci po porodu (rooming-in, umisťování nových rodiček společně se ženami, které rodily týž den nebo podle volného místa, nadstandard.pokoje,…), vyba-vení pokojů a jejich kapacita z hlediska prevence NN.
 • Umístění rodiček po operačně vedeném nebo septickém porodu.
 • Umístění novorozenců, zvl. rizikových novorozenců v rámci  oddělení, možnosti izolace
 • Postup a způsob prvního ošetření novorozence.
 • Hygienická očista matek před kojením, zajištění odstříkaného mléka a režim “mléčné banky|“
 • Vybavení  mléčných kuchyní vedlejšími provozními a pomocnými místnostmi,                    sterilizátory, shokery, pasterizéry, nádobí, chladničky a další kuchyňské pomůcky.
 • Systém přísunu surovin, příprava stravy a její uchovávání a transport, způsob                    manipulace s mateřským mlékem, lahvičkami a savičkami pro krmení novorozenců.
 • Popsat, kde se provádí lékařské výkony u novorozenců (např. v samostatné místnosti, v odděle-ném boxu, na pokoji).
 • Eventuální specifická preventivní opatření proti vzniku a šíření NN u matek i novorozenců

c) Laboratoře

 • Uvést, zda k laboratoři patří samostatná odběrové místnost. V kladném případě vypsat, pro které druhy odběrů slouží a za jakých podmínek.
 • Popsat denní režim laboratoře (vyčleněné hodiny pro odběr a příjem materiálu, spektrum prováděných vyšetření, zásady ochrany pracovníků před profesionálními nákazami, vybavení hazard boxy , centrifugami apod.
 • Způsob dekontaminace a mytí laboratorního skla, jeho uskladnění.
 • Uvést způsob zajištění centrifugace a pipetování.
 • Režim úklidu, dezinfekce…

Str. 4 / 4

d) Ambulantní zařízení

lze použít vzor  PŘ pro samostatné ambulance zde na stránkách KHS

e) Ostatní typy pracovišť

Uvedou se další specifika, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření NN a   vyplývající ze specifického zaměření pracoviště, jeho vybavení, umístění a   charakteru provozu, která nejsou uvedena v předchozích částech ( kardiochirurgie, infekce, oční, stomatologie a stomatologická chirurgie, peritoneální dialýza, endoskopie….)

 

Provozní řád zpracoval:                                               Datum              Jméno              Podpis

 

Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá:                                   Jméno              Podpis

 

 

Řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví:                  Datum              Jméno           Podpis

 

S řádem  seznámen personál dne  :