Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím platný od 2.1.2018:

Pokud si poskytnutí informace v důsledku mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nebo pořizování kopií, opatřování technických nosičů dat nebo odeslání informací vyžádá vznik nákladů přesahujících v případě jedné žádosti jednoho žadatele částku 100 Kč, bude informace žadateli poskytnuta až po prokazatelné úhradě poskytované služby. V takovém případě poskytnutí žádosti předchází písemné oznámení žadateli obsahující výzvu k úhradě nákladů, jejich výši v Kč a odůvodnění s údaji o tom, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla částka KHS vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení výše citovaného písemného oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, KHS jeho žádost odloží. Výši úhrady stanoví sazebník úhrad nákladů takto:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání požadované informace činí náklady za každou celou 1 hodinu práce 1 zaměstnance

250 Kč

Cena kopie A4 jednostranné černobíle

4 Kč / 1 Ks

Cena kopie A4 oboustranné černobíle

6 Kč / 1 Ks

Cena technických nosičů dat (CD, DVD)

15 Kč / 1 Ks

Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4): jednostranně

2 Kč / 1 Ks

Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4): oboustranně

3 Kč / 1 Ks

Za digitalizaci (scanování) listin (formát A4, jednostranný)

2 Kč / 1 str

Při odeslání informací žadateli poštou se cena řídí platným ceníkem provozovatele poštovních služeb

Částka, do jejíž výše se úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadovat

100 Kč

     

Náhrady se hradí v hotovosti v pokladně Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni nebo na účet 19-24920311/0710 vedený u České národní banky Plzeň.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni