Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Informace

o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“

  1. I.Správceosobních údajů

Česká republika – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem  v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň, IČO  71009299,

jejímž jménem jedná ředitel MUDr. Přemysl Tomašuk

tel.: +420 377 155 111

elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: samai8a

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále také označena jako „KHS“) je správním úřadem založeným dle ust. § 82 odst. 1 zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Jako orgán ochrany veřejného zdraví vykonává státní správu v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

V souladu s čl. 12 a ve spojení s čl. 13 a 14 GDPR Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  1. II.Které kategorie osobních údajů zpracováváme?

Osobní údaje standardní:

-  jméno, příjmení, titul

-  datum a místo narození

-  adresa místa trvalého pobytu

-  státní občanství

-  sídlo

-  doklad totožnosti

-  vlastnoruční podpis

-  rodné číslo

-  ID datové schránky

-  IČO

-  číslo bankovního účtu

-  pohlaví

-  osobní stav

-  vzdělání

-  další údaje, které uvedete jako kontaktní – e-mailová adresa, telefon

-  údaje o platu

-  údaje o předchozím zaměstnavateli

-  jméno a příjmení manžela/lky a osob žijících ve společné domácnosti

-  údaj o zdravotní pojišťovně

Zvláštní kategorii osobních údajů (tzv. citlivé údaje)

-  údaje o zdravotním stavu

-  sexuální život

-  náboženství a filozofické přesvědčení

-  členství v odborech

Osobní údaje zpracováváme v elektronické nebo v tištěné podobě.

  1. III.K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje? Jaký je právní podklad zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme k účelům, které pro nás stanoví právní předpisy - tedy zejména k účelům:

-  plnění úkolů státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, např. vydávat rozhodnutí, osvědčení, vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním zákonných povinností, plnit úkoly dotčeného správního úřadu, provádět epidemiologické šetření, ověřovat podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání, projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví

-  provádění kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve spojení se zákonem č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy

-  vedení spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

-  poskytování informacípodle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

-  vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

-  hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, např. při řízení autoprovozu a správy svěřeného nemovitého a movitého majetku,

-  plnění povinností v platové oblasti dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jde-li o zpracování platů státních zaměstnanců a zaměstnanců,

-  plnění smluvních závazků vzniklých zejména dle soukromoprávních předpisů např. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, např. v případě uzavření smlouvy nájemní, kupní, a pod.

  1. IV.Právní základ zpracování osobních údajů

KHS zpracovává osobní údaje v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na KHS vztahuje, dále dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci, kterým je KHS pověřena a dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

  1. V.Zdroje, ze kterých osobní údaje pocházejí

KHS získává osobní údaje zejména od subjektů údajů, např. při provádění kontrol (kontrolované osoby, povinné osoby), při epidemiologickém šetření a šetření nemocí z povolání, při úředních úkonech (např. z žádostí, podnětů, stížností), při vedení správního řízení, od jiných orgánů státní moci v rámci součinnosti, apod. KHS dále získává osobní údaje odsubjektů odlišných od subjektu údajů. Jiné subjekty (např. poskytovatelé zdravotních služeb) poskytují KHS informace, jejichž součástí jsou osobní údaje jiných osob v případech, kdy jim takovou povinnost ukládá zákon (např.ust. § 51, § 54 zákona č. 258/2000 Sb.). Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a neposkytnutí může vést k postihu za neplnění povinností stanovených právními předpisy či nemožnosti vyřídit Vaše podání.

  1. VI.Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po jejím uplynutí budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem vydaným dle zákona č. 499/20004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. VII.Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Jako subjekt, jehož údaje jsou zpracovány máteprávo:

-  požadovatpřístup k Vašim osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, plánované době uložení nebo kritériím pro její určení,

-  požadovatopravu nebo omezení zpracování

-  požadovatvýmaz osobních údajů

-  odvolat kdykoli souhlas, v případě, že na jeho podkladě je zpracování prováděno; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

-  právo podat stížnost u dozorového úřadu

  1. VIII.Kam se můžete obrátit se svými podněty a stížnostmi?

V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že KHS zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporuse svými povinnostmi, můžete požádat KHS o vysvětlení, požadovat odstranění takového stavu, můžetetaké podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www. https://ww.uoou.cz.

  1. IX.Kdo je naším pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Funkci pověřence zajišťuje pan Mgr. Štefan Glezgo, tel.: +420 224 972 123, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni