Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni


Tiskový zákon


Příslušné informace lze získat na základě (písemné) žádosti předložené sekretariátu ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (KHS). Žádosti, podněty, stížnosti, návrhy a jiné lze osobně podávat denně - v úředních hodinách na podatelnách organizace, popř. v mimořádných případech na sekretariátu ředitele - Plzeň, Skrétova 15, 2. patro č. dveří 205. Na podatelnách organizace je možno ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správním řád či zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podat opravný prostředek proti rozhodnutí KHS. Opravné prostředky se podávají písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtách (a počtu vyhotovení) stanovených výše uvedenými právními předpisy. K zachování lhůty pro podání odvolání je rozhodující datum odevzdání písemností k poštovní přepravě, při osobním doručení datum předání a převzetí správním orgánem.
Náležitosti a forma podání nebo odvolání se řídí platnými předpisy, zejména zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. (viz. náležitosti podání jako htm.).-
Po obdržení podání, žádosti nebo jiných dožádání KHS obsah posoudí a:

  1. v případě je-li žádost neúplná a vyzve žadatele o její doplnění
  2. v případě, že není k řešení podání věcně anebo místně příslušná, postoupí usnesením podání příslušnému orgánu státní správy
  3. podání vyřídí ve lhůtách stanovené správním řádem
    • v jednoduchých případech bezodkladně
    • v ostatních případech do 30 dnů
    • ve složitých případech do 60 dnů s tím, že o prodloužení lhůty vyrozumí žadatele (podatele)
  4. ve stanovených lhůtách doručí žadateli požadovaný dokument

Ve své působnosti a rozhodovací i správní činnosti vychází KHS zejména z následujících právních předpisů (řazeno chronologicky):


Zák. č. 20/1966 Sb

o péči o zdraví lidu

Zák. č. 200/1990 Sb.

o přestupcích

Vyhl. č. 394/1991 Sb.

o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

Zák. č. 552/1991 Sb.

o státní kontrole

Zák. č.160/1992 Sb.

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Vyhl. č. 634/1992 Sb.

o ochraně spotřebitele

Vyhl. č. 49/1993 Sb.

o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

Zák. č. 110/1997 Sb.

o potravinách a tabákových výrobcích

Vyhl. č. 296/1997 Sb.

kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

Zák. č. 123/1998 Sb.

o právu na informace o životním prostředí

Zák. č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

Zák. č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhl. č. 490/2000 Sb.

o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti  v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Vyhl. č.20/2001 Sb.

kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Vyhl. č. 26/2001 Sb.

kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Vyhl. č. 38/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Vyhl. č. 84/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Vyhl. č.106/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhl. č. 254/2001 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zák. č. 256/2001 Sb.

o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Zák. č. 76/2002 Sb.

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Vyhl. č. 224/2002 Sb.

kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného  zdravotního pojištění

Vyhl. č. 6/2003 Sb.

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb

NV č.138/2003 Sb.

kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

Zák. č. 356/2003 Sb.

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Vyhl. č.432/2003 Sb.

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhl. č. 35/2004 Sb.

kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

Zák. č. 93/2004 Sb.

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zák. č. 95/2004 Sb.

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Vyhl. č. 135/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhl. č. 137/2004 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhl. č. 252/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhl. č. 275/2004 Sb.
a o způsobu jejich úpravy

o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod

Vyhl. č. 428/2004 Sb.

o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Vyhl. č. 446/2004 Sb.

kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

Vyhl. č. 450/2004 Sb.

o označování výživové hodnoty potravin

Vyhl. č. 195/2005 Sb.

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhl. č. 409/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhl. č. 410/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhl. č. 494/2005 Sb.

kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků

Zák. č. 59/2006 Sb.

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

NV č. 272/2011 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zák. č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zák. č. 262/2006 Sb.

zákoník práce

Vyhl. č. 467/2006 Sb.

o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

Vyhl. č. 537/2006 Sb.

o očkování proti infekčním nemocem

NV č. 1/2008 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES)

č. 178/2002

- kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se  bezpečnosti potravin

č. 852/2004

- o hygieně potravin

č. 853/2004

- kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

č. 854/2004

- kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

č. 882/2004

- o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

č. 1935/2004

- o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Nařízení komise (ES)

č. 37/2005

- o sledování teplot v přepravních prostředcích úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni