Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská priorita odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

V roce 2016 jako krajskou prioritní oblastí výkonu SZD zvolila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni kontrolní činnost ve školských zařízeních, kde se laboratorně zjišťovalo, zda obsah NaCl ve standartní porci oběda školního stravování žáka 1. st. ZŠ odpovídá  referenční a doporučené dávce pro žáka 4. ročníku a zda jsou dodržovány povinnosti provozovatelů stravovacích služeb podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) zákon č. 258/2000 Sb. Tuto oblast KHS PK systematicky sleduje od roku 2013. Plnění bylo u této priority 106%. Vzorky obědů byly odebírány na jaře a na podzim v roce 2016. Ve95 školních jídelnách bylo celkem odebráno 95 vzorků. Výsledky byly porovnávány s doporučenou dávkou soli, která činí 1,75g/oběd žáka. Výsledky podzimních odběrů vzorků prokázaly, že došlo k zlepšení oproti jarním odběrům (313%), kdy průměrné plnění DD se snížilo o 56%. Oproti tomu v jedné jídelně z jarního odběru bylo dokonce plnění DD nad 400%. Z uvedených skutečností vyplývá, že všechny jídelny překročily DD soli pro žáka 1. stupně ZŠ, je patrné, že touto problematikou je nutno se stále zabývat a sledovat ji a nadále provádět šetření a odběry obědů v rámci krajského úkolu v roce 2017. Závěrem lze říci, že snižování soli je dlouhodobá záležitost, musí být mírné a postupné s ohledem na nastavení vnímání slané chuti celou společností hlavně dětí, jinak by mohlo dojít k odlivů strávníků ve ŠJ.

 

Tabulka - Plnění krajských priorit v oblasti oboru HDM

Krajské prioritní oblasti - mimo výše uvedené prioritní oblasti stanovené MZ

Počet objektů ŠJ ZŠ

Četnost kontrol(%)

Plánovaný počet kontrol

Počet provedených kontrol

 
 
 

Obsah NaCl v obědě ve ŠJ

415

22

90

95

 

V Plzni dne 2. 1. 2017

Zpracovala: Ing. Petra Langová

ředitelka odboru HDM

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni