Krajská priorita odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

V roce 2016 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni zvolila provádět kontrolní činnost odběry/stěry a mikrobiologické vyšetření vzorků před zahájením pracovní činnosti (pracovního výkonu) ve školských zařízeních. Plán na tomto úseku byl splněn na 141%. Bylo provedeno 83 kontrol. Cílem bylo prokázat plnění správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. U vzorků byl zjišťován celkový počet mikroorganismů a přítomnost koliformních bakterií. Výsledky 368 stěrů jednoznačně prokázaly, že 23% stěrů nevyhovělo. Za toto porušení bylo 86 zkontrolovaným zařízením uděleno 50 sankcí v blokovém řízení. Dále byla provozovateli provedena dobrovolná opatření a to důkladným umytím všech kuchyňských pomůcek a pracovních ploch v kuchyni a výdejně a k čištění byly nakoupeny jiné dezinfekční prostředky, aby se zabránilo vzniku rezistence mikrobů na často používané chemické látky. Tento úkol bude pokračovat jako krajská priorita ve stejném rozsahu jako v roce 2016 i v roce 2017.

Tabulka - Plnění krajských priorit v oblasti oboru HDM

Krajské prioritní oblasti - mimo výše uvedené prioritní oblasti stanovené MZ

Počet objektů

ŠJ při ZŠ a MŠ

Četnost kontrol (%)

Plánovaný počet kontrol

Počet provedených kontrol

 
 
 

Kontrola čistoty prostředí ve stravovacích zařízeních

415

14

59

83

 

V Plzni dne 2. 1. 2017

Zpracovala: Ing. Petra Langová

                 ředitelka odboru HDM