Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Závěrečná zpráva o zotavovacích akcích a jiných podobných akcích k datu 1.9.2016 - Plzeňský kraj

Celkem se v roce 2016 v Plzeňském kraji rekreovalo 17 820 dětí na 196 zotavovacích akcích, které probíhaly ve 275 bězích. Ohlášených JPA bylo 25 a rekreovalo se tam 1 108 dětí ve 40 bězích. V rámci prováděného SZD bylo provedeno celkem 121 kontrol. Z toho 108 kontrol (61 kontrol v rámci celostátní priority a 47 kontrol v rámci běžného dozoru, ZA 5 kontrol a JA 8 kontrol (stravovací provoz). Nedostatky byly zaznamenány hlavně ve stravovacím úseku ve 13 případech - křížení provozu, nedostatečná hygiena. Byly uděleny čtyři blokové pokuty dle § 29 odst. 1 písm. j) n) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění v celkové výši 1 500 Kč. Dále byly uděleny v příkazním řízení 2 pokuty za závady ve stravování. Mimořádná situace ani onemocnění s hromadným výskytem nebyly hlášeny. Nemocnost dětí byla minimální. Zjištěny byly pouze drobné úrazy. Aktivita klíšťat byla v některých lokalitách vysoká. Důsledně bylo sledováno ošetření dětí a zajištění dostatečné informovanosti rodičů po ukončení ZA nebo JPA o této skutečnosti. V rámci SZD bylo zjištěno větší procento dětí účastnících se ZA a JPA, které byly očkované proti klíšťové encefalitidě. V rámci ZA bylo přijato pět telefonických podnětů týkající se hygienických nedostatků při provozu ZA. Po provedeném SZD bylo konstatováno OOVZ, že žádný z podnětů nebyl oprávněný.

V souvislosti se zajištěním zásobování pitnou vodou byly v rámci SZD odebrány 3 vzorky pitné vody. Dva ze vzorků vykazovaly mikrobiologickou závadnost, i když při zahájení provozu byly výsledky laboratorních rozborů vyhovující. Jednalo se o zvýšený počet koliformních bakterií a nedostatečné množství volného chloru při odběru. Provedena opatření okamžitým převařováním vody, náprava dávkování chloru a nový odběr. U druhého případu ZA taktéž zjištěna mikrobiální závadnost vody (nevyhovující E. Coli, koliformní bakterie). Jedná se o opakovaný případ. Vzhledem k opakujícím se problémům se voda k čištění zubů, oplachování nádobí převařuje a k pití se používá balená voda.

Vysvětlivky:

ZA – zotavovací akce, JPA – jiná podobná akce

V Plzni dne 2. 1. 2017

Zpracovala: Ing. Petra Langová - ředitelka odboru HDM

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni